KIERTOTALOUS TUTUMMAKSI LUKION JA AMK-OPISKELIJOIDEN YHTEISELLÄ OPINTOKÄYNNILLÄ

KIERTOTALOUS TUTUMMAKSI LUKION JA AMK-OPISKELIJOIDEN YHTEISELLÄ OPINTOKÄYNNILLÄ

Syksyllä 2019 Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta –tulosalueen (TELI) kaikki aloittavat opiskelijat osallistuivat monialaisiin projektipajoihin. Pajoissa tekniikan ja liiketalouden opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia projekteja yhdessä. Näin opittiin projektityöskentelyä käytännössä.

Opetusmenetelmän avulla toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun Innovaatiopedagogiikkaa, jossa keskeisenä oppimisympäristönä toimivat juuri monialaiset tiimit. Innovaatiopedagogiikan kulmakivinä ovat luovuus, kriittinen ajattelu, aloitekyky, tiimityö ja verkostoituminen. Innovaatiopedagogiikassa opitaan toisilta ja toisten kanssa eri tiedonlähteitä ja elämänkokemuksia luovasti yhdistellen. Siinä opitaan työelämäyhteydessä, tietoa soveltaen, tekemällä ja kokeilemalla monialaisesti, eri osaamisia yhdistellen ja erilaisia ihmisiä törmäyttäen opiskelijoiden taustaosaamista hyödyntäen. Oppiminen on ongelmalähtöistä ja tavoitteellista. Tärkeää on sallia myös virheet ja oppia niistä. Opetuksessa on hyvä käyttää toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä, jotta opiskelijat aktivoituvat. Opiskelijoille on annettava vastuuta ja heitä on rohkaistava toimimaan tiimeissä.

Yksi projektipaja sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa Kiertotalous tutuksi –opintomatkan yhdessä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion (TSYK) toisen vuoden biologian opiskelijoiden kanssa. Toimeksiantajana toimi Lukion työelämäkumppanit –hankeen Turun ammattikorkeakoulun hankeryhmä. Koko hankkeen tavoitteena on mm. kehittää yhdessä lukioiden opettajien, korkeakoulujen sekä yritysten kanssa uusia työelämälähtöisiä opetuksen malleja, kursseja, projekteja ja oppimisympäristöjä sekä kokeilla niitä käytännössä. Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat lukiolaiset, joten yhteinen opintomatka sopi tähän hankkeeseen hyvin. Opintomatkan tavoitteena oli antaa lukion ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille tietoa kiertotaloudesta sekä lukiolaisille mahdollisuus integroida matka omiin opintoihinsa.

Opintomatka järjestettiin 13.11.2019 Lounais-Suomen Jätehuollon Oy:n Topinpuiston jätekeskukseen. Jätekeskukselta tilattiin valmiiksi järjestetty kiertoajelu Topinpuistossa, jossa tutustuttiin jätehuollon prosesseihin ja pidettiin aiheeseen liittyvä luento. Opintokäyntiin osallistui 24 lukiolista. Kierroksen jälkeen palattiin lukiolle, missä ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät aiheesta Kahoot-tietovisan. Tietovisan kysymykset testasivat jätekeskuksessa juuri opittuja kiertotalouden asioita. Kysymyksiä olivat esimerkiksi seuraavat:

– mikä näistä on ”ekoteko”? Palautan tölkit ja pullot, ostan vain Led-lamppuja, lajittelen jätteet, kuljen julkisilla kulkuneuvolla.

– mihin käytetty patteri kuuluu? luontoon, sekajätteisiin, kierrätykseen, ongelmajätteisiin

Paras sai palkinnon.

Kuva 1. Kierrätystä oppimassa.

Mitä Kiertotalous on?

Keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotalouden visiossa jätettä ei enää synny, kun ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta muille ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen.

Kuva 2. Tutustumassa kierrätysmahdollisuuksiin.

 

Kuva 3. Osaatko kierrättää?

Palautteet

Lukiolaisilta kerättyjen palautteiden mukaan opintomatka oli onnistunut ja he oppivat uusia asioita kiertotaloudesta. Palautteista tuli esille toive siitä, että ”luokassa olisi ollut kiva jollain tapaa kertoa enemmän teistä”. Lukiolaiset olisivat siis halunneet kuulla enemmän esimerkiksi opiskelusta ammattikorkeakoulussa. Tämä pitää muistaa, kun seuraavalla kerralla näitä opintomatkoja järjestetään.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mielestä opintomatkan järjestäminen oli opettavaista ja mielenkiintoista. Kriittisiä hetkiä koettiin, kun mikään bussiyritys ei aluksi vastannutkaan tarjouspyyntöön ja matkaan oli vain muutama päivä. Samoin opintomatkan kohdetta jouduttiin siirtämään, kun ensimmäinen kohde ei antanut lupaa videoida. Onneksi ahkeruus palkittiin ja tämä projektipaja sijoittui AMK:n Projektipajojen finaalissa viidennelle sijalle. Kokonaisuudessaan pajoja oli AMK:ssa 90 – hienoa!

Kuva 4. Kiertotalousopintokäynnin palautetilaisuus AMK-opiskelijoiden kesken 11.12.2019.

Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät opintokäynniltä videon

https://youtu.be/G0lNgktChGc

ja posterin, joita esiteltiin lopputapahtumassa toimeksiantajille, muille opiskelijoille, opettajille ja yritysten edustajille.

Kuva 5. Posteri Kiertotalous tutuksi

14.2.2020 Sari Asteljoki

 

Comments are closed.