Hankkeet tukena

hankkeetHankkeiden tavoitteena on tukea nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista.

Tässä osiossa esiteltyjä hankkeita toteutetaan projektikohtaisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa luodaan malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tuotetorille » kerättäviä hanketuloksia levitetään maanlaajuisesti.

Ankkuri – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi
Yhteyshenkilö: Miia Lehtonen
Tavoite: Ankkuri-projektin tarkoituksena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi. Lisäksi tavoitteena on määrittää ammatillisen koulutuksen ehkäisevän päihdetyön johtamis- ja yhteistyökäytännöt.
Toteutusaika: 12.2.2020 – 31.12.2022
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: STM
Lisätietoja: https://ankkuri.turkuamk.fi/

Lukion työelämäkumppanit
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Edistää lukioiden työelämäyhteistyötä lukio-opintonsa päättäneiden jatko-opintoihin ja työelämään sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi rakentamalla pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä kehittämällä ja kokeilemalla työelämäkumppanien kanssa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.
Kohderyhmä: Lukioiden opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.10.2018 – 31.7.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Ohjauksen nivelet kuntoon
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: Projektin tarkoituksena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin, sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta. Tuloksena syntyy mm. ohjauksen ja tuen menetelmiä perusopetuksesta koulutukseen hakeutuvien tueksi, henkilökohtaisen ja digitaalisen ohjauksen, ryhmäyttämisen ja vertaistuen malleja opintojen aikaiseen tukeen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen, sekä uusia yhteistyömuotoja työelämän, palveluverkostojen ja korkeakoulujen kanssa. Projektiverkostossa ovat mukana Invalidisäätiö, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kpedu Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Turun kristillisen opiston säätiö sekä Tampereen ja Turun kaupungit (Tredu ja Turun ammatti-instituutti).
Kohderyhmä: ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusaika: 13.11.2020 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH

Perusta – Perustaidot hallussa
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet.
Kohderyhmä: Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat sekä jo ammatillisessa koulutuksessa olevat. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Toteutusaika: 1.5.2019 – 30.04.2022
Toteutusalue: Turku, Hämeenlinna ja Satakunta ja Vakka-Suomen alue.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
Yhteyshenkilö: Timo Haukioja
Tavoite: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista, ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä paikallisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opiskelijoiksi hakeutuvat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Toteutusaika: 1.9.2021 – 31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Polkuja -hanke
Yhteyshenkilö: Annina Laaksonen
Tavoite: Polkuja-hankeen tavoitteena on kehittää ammatillisiin oppilaitoksiin toimintamalli perustaitojen lähtötason tarkoituksenmukaiseen testaamiseen ja kartoittamiseen sekä perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamiseen sisällöt, toteutustavat ja arviointikriteerit sisältävä toimintamalli ja etenkin aliedustetut ryhmät huomioon ottava korkea-asteen opintoihin suuntaava valmennuspolku.
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö
Toteutusaika: 13.11.2020−30.6.2022
Toteutusalue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme
Rahoittaja: OPH

Roboboost
Yhteyshenkilö: Niina Salonen
Tavoite: Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Siinä kehitetään yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille opetuksen ja koulutuksen työelämärelevanssin parantamiseksi ja lisätään niin oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kuin työelämänkin robotiikkaosaamista. Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan uusia opinto- ja koulutuskokonaisuuksia sekä luodaan malli ammatillisten opiskelijoiden yrityksille tekemistä monialaisista projektitöistä.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta, yritykset ja niiden edustajat
Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2021
Toteutusalue: Valtakunnallinen (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa)
Rahoittaja: 6Aikaohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Turun liikkuva toinen aste II 
Yhteyshenkilö: Sofia Hilska
Tavoite: Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös luoda toimintamalli vastuutahoineen toisen asteen opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi liikunnan avulla.
Kohderyhmä: Turun ammatti-instituutin ja Turun lukiokoulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.9.2020 – 30.6.2021
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Aluehallintovirasto ja kaupungin budjettirahoitus

ViSu Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Yhteyshenkilö: Annina Laaksonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on edistää paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla, aitoja työelämän tilanteita muistuttavissa oppimisympäristöissä. Tämä tapahtuu ensinnäkin rakentamalla ja jatkokehittämällä avoimia virtuaalisia (AR/VR) oppimisympäristöjä sekä oppimateriaaleja niihin. Toiseksi otetaan käyttöön, kehitetään ja hyödynnetään simulaatio-oppimisympäristöjä uusilla aloilla sekä mahdollistetaan simulaattoreiden etäkäyttöä. Kolmanneksi otetaan pedagogiset mallit virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö sekä työ- ja elinkeinoelämä
Toteustusaika: 1.10.2019 – 31.12.2021
Toteutusalue: koko Suomi
Rahoittaja: OPH