Hankkeet tukena

hankkeetHankkeiden tavoitteena on tukea nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista.

Tässä osiossa esiteltyjä hankkeita toteutetaan projektikohtaisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa luodaan malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tuotetorille » kerättäviä hanketuloksia levitetään maanlaajuisesti.

 

Lukion työelämäkumppanit
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Edistää lukioiden työelämäyhteistyötä lukio-opintonsa päättäneiden jatko-opintoihin ja työelämään sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi rakentamalla pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä kehittämällä ja kokeilemalla työelämäkumppanien kanssa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.
Kohderyhmä: Lukioiden opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.10.2018 – 31.7.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Ohjauksen nivelet kuntoon
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: Projektin tarkoituksena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin, sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta. Tuloksena syntyy mm. ohjauksen ja tuen me-netelmiä perusopetuksesta koulutukseen hakeutuvien tueksi, henkilökohtaisen ja digitaalisen ohjauksen, ryhmäyttämisen ja vertaistuen malleja opintojen aikaiseen tukeen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen, sekä uusia yhteistyömuotoja työelämän, palveluverkostojen ja korkeakoulujen kanssa.

Projektiverkostossa ovat mukana Invalidisäätiö, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kpedu Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Turun kristillisen opiston säätiö sekä Tampereen ja Turun kaupungit (Tredu ja Turun ammatti-instituutti).

Kohderyhmä: ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusaika: 13.11.2020 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH

Perusta – Perustaidot hallussa
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet.
Kohderyhmä: Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat sekä jo ammatillisessa koulutuksessa olevat. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021
Toteutusalue: Turku, Hämeenlinna ja Satakunta ja Vakka-Suomen alue.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Lisätietoja: https://www.koulutustakuu.fi/1397-2/

Roboboost
Yhteyshenkilö: Niina Salonen
Tavoite: Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Siinä kehitetään yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille opetuksen ja koulutuksen työelämärelevanssin parantamiseksi ja lisätään niin oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kuin työelämänkin robotiikkaosaamista. Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan uusia opinto- ja koulutuskokonaisuuksia sekä luodaan malli ammatillisten opiskelijoiden yrityksille tekemistä monialaisista projektitöistä.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta, yritykset ja niiden edustajat
Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2021
Toteutusalue: Valtakunnallinen (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa)
Rahoittaja: 6Aikaohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Turun liikkuva toinen aste II 
Yhteyshenkilö: Sofia Hilska
Tavoite: Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös luoda toimintamalli vastuutahoineen toisen asteen opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi liikunnan avulla.
Kohderyhmä: Turun ammatti-instituutin ja Turun lukiokoulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.9.2020 – 30.6.2021
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Aluehallintovirasto ja kaupungin budjettirahoitus