Ajankohtaista, Yleinen

sähköasentajaMielipiteitä AAVA-hankkeessa tarjottavista koulutuksista on kysytty vuoden 2016 aikana opiskelijoilta, työttömiltä työnhakijoilta, työelämän ulkopuolella olevilta ja työnantajien edustajilta.  Hankkeen kohderyhmän kysely toteutettiin alkuvuodesta 2016 ja työelämälle suunnattu kysely kesällä 2016. Kohderyhmän kyselyyn vastauksia saatiin 1461 ja työelämän kyselyyn vastauksia 47 kappaletta.

Avoimet opinnot kiinnostavat

Kyselyn saatekirjeessä kerrottiin mistä hankkeessa on kyse ja kysymysten vastausvaihtoehdoissa pyrittiin tuomaan esiin sellaisia sisältöjä, joista saisi selkeän kuvan mahdollisista, myöhemmin tarjolle tulevista avoimista opinnoista. Kun kohderyhmältä kysyttiin minkälainen avoin koulutustarjonta heitä kiinnostaa yli 40 % vastaajista ilmoitti kiinnostuksensa ammatillisiin tutkintoihin tai niiden osiin. Kolmasosa vastaajista toivoi ammatillista erikoisosaamista täydentäviä opintoja ja neljäsosa ns. osaamiskortteja (työturvallisuus, tuli- tai hygieniapassi jne) ja TVT-taitoja. Alle viidesosa vastaajista oli kiinnostunut ammatillista kieliopinnoista, yleisistä kieliopinnoista, opiskelutaitoja- tai työnhakutaitoja parantavista kursseista, opinto-ohjauksesta ja ammatillisiin opintoihin tutustumisesta. Kaiken kaikkiaan yli 55 % kohderyhmän kyselyyn vastanneista on kyselyn perusteella kiinnostunut avointen opintojen opiskelusta ja vastaavasti vain n. 5 % ei ollut lainkaan kiinnostunut opinnoista.

toimistoKyselyssä kartoitettiin myös minkälaiset opiskelumuodot kohderyhmää kiinnostivat eniten. Yli puolet vastaajista koki,  että opettajajohtoinen lähi- ja etäopiskelu sopii heille parhaiten. Opettajajohtoinen etäopiskelu taas oli selkeästi vähiten toivottu opiskelumuoto. Kohderyhmän kyselyyn vastanneista 70 % oli työttömiä työnhakijoita, lähes 25 % opiskelijoita ja loput työssä tai työpaikan ulkopuolella.

Työelämän ja kohderyhmän mielipiteet kohtaavat

Kysely avoimista opinnoista lähetettiin myös kaiken kaikkiaan noin 2200 työelämän edustajalle. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 47 kappaletta. Suurin osa vastauksista saatiin pienistä, alle 10 työntekijän yrityksistä. 11 vastaajaa edustivat tukku- ja vähittäiskauppaa (ml. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus), kuusi kuljetusta- ja varastointia, viisi rakentamista, viisi teollisuutta ja loput kaksikymmentä monipuolisesti muita aloja. Yli puolet työelämän vastaajista piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa avoimia opintoja. Lisäksi työelämän edustajista yli kolme neljäsosaa piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa ammatillisia tutkintoja tai sen osia, suomen kieltä (vieraskielisille), mahdollisuutta hankkia ammatillista erikoisosaamista ja suorittaa osaamiskortteja.  Lisäksi, puolet työelämän edustajien kyselyyn vastanneista olivat kyselyn perusteella kiinnostunut avoimesta koulutustarjonnasta myös oman henkilökunnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

työturvallisuusVaikka työelämän edustajille lähetetyn kyselyn vastaajamäärä jäi melko kauas sille asetetusta tavoitteesta, positiivista oli huomata että työelämän edustajien näkemykset avointen opintojen sisällöstä vastasivat hankkeen kohderyhmän toiveita. Kun tähän vielä yhdistetään hankkeen pilottivaiheeseen valitut toteutettavat avoimet opinnot, voidaan melko turvallisesti sanoa että olemme AAVA-hankkeessa oikealla asialla!

Pilottivaiheessa kurssitarjontaan saadaan mm. kieliopintoja, yrittäjyystaitoja, työelämätaitoja, valokuvausta ja hoitotyön turvallisuutta.

Kehittäminen

Ohjaus-työryhmän ajatuksena on, että avoimen koulutustarjottimen opiskelijoita ohjattaisiin sivuilla mm. vastaamalla yleisimpiin avoimia opintoja koskeviin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset toimisivat opinto-ohjauksen ensiapuna sivuistolla. Kuten myös työn alla oleva piirrosanimaatio, joka visualisoi kuvitteellisen opiskelijan (tai perheen!) avointen opintojen polkua ja siitä saatavaa hyötyä.

”Mitä hyötyä minulle opinnoista on? Jos olen suorittanut avoimia opintoja, pääsenkö opiskelemaan ammattikouluun? Mitä opiskelu maksaa? Voinko suorittaa keskeytyneet opinnot tätä kautta? Onko opinnoilla ikärajaa?… Projektiryhmä suoltaa sujuvasti näitä kysymyksiä  – mutta entäpä sivuston potentilaaliset asiakkaat?

Ohjaus-työryhmä

Yleinen

AAVA:n kehitystyö on astunut seuraavalle askelmalle nyt kun avoimia opintoja esittelevän sivuston 1. versio alkaa valmistua. Kehittäjäopettajien toimittamia kurssikuvauksia viedään tarjottimelle ja samaan aikaan hiotaan vielä niin teknistä toteutusta kuin visuaalista ilmettäkin. Sitten onkin kohderyhmän mahdollisuus sanoa sanottavansa niin sivuston sisällöstä kuin ulkoasustakin.  Prototyypin pilotointi alkakoon! Projektipäällikkö Kilpinen

wp_20160926_15_26_39_pro

Yleinen

WP_20160825_13_26_15_Pro (002)Kehittäjäopettajat ja projektiryhmä kokoontuivat Turun ammattikorkeakoulun lehtorin Maija-Liisa Aronpään johdolla pohtimaan, miten konkreettisesti osallistaa opiskelijoita avointen opintojen kehittämiseen. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että kokemus osallisuudesta tehostaa motivaatiota, lisää oppimista ja sitoutumista opiskeluun. Ja vähentää tietty syrjäytymistä ja osattomuuden kokemusta. Mutta miten osallistaa opiskelijoita, jotka haluavat opiskella ”sillai kun te opettajat olette miettineet” erään opiskelijan sanoin.

Kun opiskelijalle asetetaan hänelle sopiva tavoitetaso, lisätään valinnanvapautta, mahdollistetaan onnistumisen kokemukset ja tuetaan omien unelmien saavuttamisessa, olivat asioita, joiden nähtiin lisäävän käytännössä osallisuutta. Opiskelutoverien uskottiin olevan avainasemassa opintojen loppuun saattamisen kannalta. Uskomusta tuki kouluttajien kokemukset siitä, että hyvin verkkokursseilla ryhmäytyneet opiskelijat myös suorittivat kurssin loppuun toinen toisiaan tsempaten.

Päivän päätteeksi päällimmäiseksi jäi kysymys, miten osallisuutta lisätään ja ryhmän merkitys oppimiselle otetaan huomioon avointen opintojen toteutuksessa. Se tuli selväksi, että osallisuus riippuu meistä – millaisia menetelmiä käytämme ja miten paljon olemme valmiit antamaan valtaa ja vastuuta opiskelijoille itselleen?

Projektipäällikkö Kilpinen