Kategoriat
Artikkelit

”Osaamisidentiteetin vahvistaminen osana jatko-opintovalmiuksien kehittämistä: Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana”

Tässä kirjoituksessa pohdimme ammatti-identiteetin suhdetta osaamisidentiteettiin ja miten osaamisidentiteetin kehittymistä voidaan konkreettisesti tukea ohjauksen keinoin. Olemme omassa työssä opinto-ohjaajina hyödyntäneet mm. Voimakehä -valmennusta osana ohjattavien uraohjausta ja jatko-opintovalmiuksien tukemista.

Millainen mosaiikki näistä lähtee muodostumaan?

OsaamisidentiteettiAnne Varonen 2020. 

Ammatti-identiteetit osana osaamisidentiteetin maisemaa 

Väitöskirjatutkija Laura Paason mukaan osaamisidentiteetti on käsitteenä ja prosessina huomattavasti laajempi kuin ammatti-identiteetti. Osaamisidentiteetti voi pitää sisällään useita ammatti-identiteettejä ja sen rakentuminen alkaa aikaisemmin kuin ammatti-identiteetin rakentuminen. Osaamisidentiteetti käsite määriteltiin OSATA –hankkeessa. 

Osaamisidentiteetissä on kyse yksilön käsityksestä itsestään osaajana muuttuvassa työelämässä: mitä osaan ja miten voin hyödyntää omaa osaamista eri tavoin. Ammatti-identiteetti sen sijaan kertoo osaamisen kehittymisestä yksittäisen alan ja ammatin näkökulmasta eli käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Meillä kirjoittajilla on mm. ammatinopettajan ja opinto-ohjaajan ammatti-identiteetit osana omaa osaamisidentiteettiä. 

Osaamista kertyy koko elämän ajan eri elämänalueilta: ammattiin kouluttautumisesta, harrastuksista, ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja kohtaamisista, vapaa-ajan kursseista, työkokemuksista jne. Monella ihmisellä on osaamista, jota ei edes tiedosta. Omasta osaamisesta on voinut tulla niin arkipäiväistä, että sitä ei edes ajattele. Silloin on hyvä, kun joku toinen auttaa huomaamaan, mitä kaikkea osaamista reppuun on matkalla evääksi tullut ja ikään kuin kutittaa sitä esiin ja käyttöön.  

Omaa osaamista voi tehdä näkyväksi monin tavoin esim. voi ottaa itseä miellyttävän, värillisen paperin eteensä ja lähteä hahmottamaan, minkälaisia polkuja on tullut tähän päivään asti. Mitä on eri tilanteissa oppinut, esim. eri työtehtävissä harrastuksissa. Tällainen pohdiskelu voi välillä olla hedelmällisempää yhdessä toisen ihmisen kanssa. Toinen voi kysymyksiä esittämällä tehdä näkyväksi sitä, mitä itse ei ole edes osannut ajatella. 

”Osaamisidentiteetti ei sulje ammatti-identiteettiä pois, vaan tuo siihen mahdollisuuksien näkökulman.”  

Nykyisin monella on useampi ammatti työuransa varrella ja ketterä siirtyminen työtehtävästä toiseen ei aina vaadi kokonaisen uuden tutkinnon suorittamista. Osaamisidentiteetti ei kehity simsalabim –tyyliin, vaan rakentuu pala palalta vuosien myötä mosaiikin tavoin ja se muotoutuu aina suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. 

 Alla olevassa kuvassa Sanna Heino HAMK on hahmottanut osaamisidentiteetin kehittymistä osana oppijan jatkuvaa oppimista. 

Kuvio 1. Osaamisidentiteetin rakentuminen osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa. Sanna Heino 2019.

Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana 

Itsetuntemus on Laura Paason mukaan osaamisidentiteetin kivijalka eli osaamisidentiteettiä rakennetaan vahvan itsetuntemuksen varaan. Ohjauksen keinoin vahvistetaan ohjattavan itsetuntemusta ja sitä kautta luodaan perustaa osaamisidentiteetin rakentumiselle. 

Vahvuudet ja kyvykkyydet ovat niin ikään osaamisidentiteetin perustana ja esim. luonteenvahvuuksien keskinäistä suhdetta voidaan kartoittaa mm. VIA –testinpositiivisen CV:n tai esimerkiksi Voimakehä –konseptin avulla. VIA – testin tulos voi muuttua, painottua eri tavoin eri kohdissa elämää. Moni asia vaikuttaa siihen mm. itsetuntemuksen lisääntyminen ja elämätilanne. VIA- testi voidaan myös tehdä osana Voimakehä –valmennusta. 

Kun ihminen kukoistaa, hän pääsee omaan potentiaaliinsa 

Voimakehä on KT Sanna Wenströmin ja väitöskirjatutkija Laura Paason kehittämä tieteelliseen tutkimukseen nojaava konsepti. Se on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Sanna Wenströmin mukaan sana ”voimakehä” tai ”voimavyöhyke” on käännös käsitteestä ”power zone”, jota on käyttänyt VIA instituutin puheenjohtaja Neal Mayerson (2015). 

Mayersonin mukaan  

”…. on tavallista, että ihmiset työskentelevät pelkästään osaamisensa varassa ilman, että työ vastaa heidän luonteenvahvuuksiaan tai intohimoaan. Tällöin ihminen voi kyllä menestyä, mutta hän ei työssään koe innostuneisuutta tai merkityksellisyyttä”  

Voimakehä perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. 

Kun ihmisellä on mahdollisuus hyödyntää erilaisia vahvuuksiaan samanaikaisesti, hän toimii voimavyöhykkeellään, joka on kukoistuksen ja hyvinvoinnin optimaalinen vyöhyke. Voimavyöhykkeellä luonteenvahvuudet, kyvyt, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, resurssit ja arvot kohtaavat.  

Tärkeää on ohjata ohjattavaa löytämään autenttisen minänsä, aito oma itsensä ja kun ihminen kukoistaa, hän pääsee omaan potentiaaliinsa” 

Voimaa jatko-opintoihin hakeutumiseen omalta Voimakehältä 

”Hedelmällisempää on yhdessä ohjattavan kanssa pohtia positiivisen kautta mitä osaamista hänelle on kertynyt, kuin miettiä mitä ei osaa tai mitä ei ole luullut osaavansa” 

Osalla ohjattavia on ollut monia vastoinkäymisiä elämässään ja heidän vallitseva osaamistarinansa saattaa olla kielteinen ja värittyä kaikista niistä ikävistä sattumuksista ja kokemuksista, joita he ovat kohdanneet työelämässä ja vapaa-ajalla. Ohjaajan narratiivinen työote, rohkaisu ja kannustaminen vievät monesti eteenpäin ja vaihtoehtoinen myönteisempi osaamistarina saattaa alkaa syntyä vastavuoroisen vuorovaikutuksen seurauksena, jolloin ohjattava alkaa löytää potentiaaliaan. 

Maija tuli Voimakehä –valmennukseen ja hänellä oli tutkinto loppusuoralla. Hän koki, ettei ollut ihan saavuttanut sitä mitä itse halusi. Iäkäs tunnekylmä isä oli myös lapsuudesta asti arvostellut Maijaa ja hän arvosteli myös alanvaihtoa ja uusia opintoja, ”lähihoitajahan ei ole yhtään mitään” kuulemma. Maija myös käytti itsestään väheksyvää kieltä tyyliin ”hoitsuna” teen ympärivuorokautista päivää. 

Kysyin Maijan omaa mielipidettä asiasta ja hän sanoi, että lähihoitaja on hyvä alku ja monipuolinen ammatti. Maijan osaamisidentiteettiä vahvistettiin tässä kohtaa ohjausta keskustelemalla mitä kaikkea Maija oli oppinut nykyisissä opinnoissa. Hän koki, että hänellä oli huono itsetunto edelleen ja keskustelimme asioista, jotka vaikuttavat itsetunnon kehittymiseen ja itseluottamuksen vahvistamiseen mielekkäiden työtehtävien, harrastusten ja sopivan kokoisten haasteiden avulla. 

Maija kertoi, että hän oli työuransa aikana kohdannut myös ikävää käytöstä ja useita vastoinkäymisiä työelämässä ja sen seurauksena hän ajoittain tunsi arvottomuuden tunteita ja hänelle oli muodostunut sellainen käsitys itsestään, ettei hänestä ole yhtään mihinkään, eikä hän osaa yhtään mitään. 

Maija kävi kaikessa rauhassa läpi kaikki osaaminen & taidot -vahvuuslajin kortit läpi ja hän oli todella yllättynyt ja suorastaan häkeltynyt, kun niitä taitoja ja osaamista löytyi niin paljon. Ohjaaja kertoi Maijalle, että sisäinen puhe omasta huonommuudesta ja arvottomuudesta on nk. kielteistä sisäistä puhetta, jota ajoittain on ihan kaikilla, jonka jälkeen ohjaaja kertoi miten paljon hyötyä myönteisestä sisäisestä puheesta voi olla. Voimakehä –valmennuksen lopuksi Maija löysi useita vaihtoehtoja jatkaa opintojaan korkeakoulussa. 

”Myös heikoistakin lähtökohdista ja vallitsevasta ongelmatarinasta huolimatta, voimme kaikki tukea ohjattavia ponnistamaan kohti omaa potentiaaliaan ja vahvistaa vastavuoroisen ja kannustavan vuorovaikutuksen avulla ohjattavan osaamisidentiteetin kehittymistä” 

Kirjoittajat: 

Kouvolan seudun ammattiopisto 

Opinto-ohjaaja Kristina Ström toimii hankevastaavana Perusteista poluille hankkeessa (OPH) ja Jatkuva oppiminen hankkeessa (OKM), KSAO Työelämä ja kehittämispalvelut 

Opinto-ohjaaja Anne Varonen, toimii uravalmentajana KSAO opiskelijapalveluissa ja hän on toiminut osahankevastaavana 12/20 päättyneessä Ruuti-hankkeessa (ESR) 

Lähteet ja lisätietoa  

Osaamisidentiteetin rakentuminen ammatillisessa koulutuksessa – HAMK Unlimited 

Innostus on eteenpäin vievä voima!  

Sannan Wenströmin väitös  

Kehity vahvuuksilla – kohti oman työn johtamista ja kehittämistä  

Työskenteletkö sinä voimavyöhykkeelläsi?  

Vahvuuksien voima työelämässä  

Osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma  

Positiivinen johtaminen on muutosvalmennusta  

Voimakehä sivusto 

Osaamisidentiteettiä rakentamassa – opiskelu ja urasuunnittelutaidot ammatillisessa koulutuksessa koulutus 9 osp. HAMK, OAMK & Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttajina v. 2020. 

Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? –ohjaajakoulutus. OSATA hanke. Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttajina v. 2019. 

Videoita ja podcasteja 

Positiivinen psykologia – Osa 2. Positiivisen psykologian laaja vahvuusnäkemys – YouTube 

Vahvuuksien voima työelämässä – YouTube

ProLearn Podcast: Osaamisidentiteetti – YouTube

 

#OsaaminenNäkyviin #ksao #osaamisidentiteetti #ammattiidentiteetti #vahvuudet #kyvykkyydet #jatkoopintovalmiudet #uraohjaus #arvostavavuorovaikutus #voimakehä #voimakehävalmennus #positiivinenpsykologia #oikeusosata #perusteistapoluille #jatkuvaoppiminen #ruutihanke