Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen työelämään

erityisopetusAlla on esitelty kaksi toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta työelämään. Toimintamallit ovat Turun ammatti-instituutista ja Salon seudun ammattiopistosta.

 

Turun ammatti-instituutissa erityistukea tarvitseville valmistuville opiskelijoille tarjottu tuki kohdistuu lähinnä pienryhmissä opiskelleille sekä yksittäisille nuorille, joille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Vuosittain ohjaus on kohdistunut 10–20 nuoreen.

Opiskelijoiden työelämään ohjauksen prosessissa pienryhmien erityisopettajat ja urasuunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Tukea tarvitsevien määrän kartoituksen jälkeen oppilaitoksen pienryhmille järjestetään oma TE-toimiston info, jossa kerrotaan valmistumisen jälkeen tarjolla olevista palveluista.

Pelkät infot eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan opiskelijat tarvitsevat myös henkilökohtaista tukea. Opettajat ovat opiskelijoiden kanssa keskustellessaan täyttäneet kehityskeskustelulomakkeen, jossa käydään läpi opiskelijan tavoitteita, vahvuuksia ja muita työllistymiseen liittyviä asioita. Uraohjaaja käy lomakkeen läpi keskustellessaan henkilökohtaisesti jokaisen valmistuvan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa.

Urasuunnittelijat ovat järjestäneet ennen valmistumista opiskelijoille työpajan, jossa täytetään yhdessä sähköinen työnhakijaksi ilmoittautumisen lomake. Urasuunnittelija menee myös tarvittaessa opiskelijan kanssa TE-toimistoon ja auttavat esimerkiksi tuetun oppisopimuspaikan saamisessa.

Tämän toiminnan edellytyksenä on alueella toimivien viranomaisten yhteistyö, verkostoituminen ja alueella toimivien palveluiden tuntemus. Tarjolla tulee olla riittävästi tuetun työllistymisen keinoja sekä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan tuettuja työharjoittelumahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Sari Jansson, kuraattori, Turun ammatti-instituutti
etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Salon seudun ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työelämään ohjauksen mallissa työnsaantiin panostetaan jo opintojen aikana. Opiskelijat ovatkin hyötyneet tehostetusta ohjauksesta niin, että he ovat heti valmistumisensa jälkeen päässeet tarvittavien palvelujen piiriin, jos työllistyminen ei ole heti onnistunut.

Salon seudun ammattiopistoon vakiintuneessa toimintatavassa opiskelijoita tukee moniammatillinen tukijajoukko. Prosessin aluksi ryhmänohjaajat, erva ja alan opettajat arvioivat, ketkä opiskleijat tarvitsevat erityistä tukea työllistymiseen ja laativat arvioinnin opiskelijan ammatillisista valmiuksista.

Tämän jälkeen erityisopettaja kokoaa opiskelijoista nimilistan ja kutsuu koolle kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän, jonka kokoonpano mietitään opiskelijakohtaisesti. Ryhmässä ovat mukana opiskelijan lisäksi tarvittaessa TE-toimen ja KELA:n edustajat, sosiaalitoimen edustaja, erityisopettaja, ryhmänohjaaja ja terveydenhoitaja.

Asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on selvittää opiskelijan tilanne ja miettiä opiskelijan vahvuudet ja tuen tarve. Palaverissa keskustellaan siitä, miten kyseisen opiskelijan kanssa edetään sekä sovitaan yhdessä työnjaosta ja toimenpiteistä.

Malli on todettu toimivaksi ja valmistuneen opiskelijan työllistyminen tai tuettu työllistyminen on ollut aiempaa todennäköisempää. Yhteistyömalli ei myöskään vaadi taloudellisia lisäresursseja, riippuen tietenkin tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrästä.

Lisätietoja:
Mervi Leino, projektisuunnittelija, Salon seudun ammattiopisto
etunimi.sukunimi@sskky.fi