LUMA-aineiden opettajat verkostoitumassa VEBIC:ssä Vaasassa

Vaasan yliopiston tutkimuskeskus VEBIC tekee läheistä yhteistyötä vaasalaisten yritysten kanssa.

 

Vaasan lyseon lukion LUMA-aineiden opettajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun Vaasa Energy Business Innovation Centreen eli VEBIC:iin 5.4.2018. Vierailuun osallistui Vaasan lyseon lukion fysiikan, kemian ja matematiikan opettajia.

Kuvassa vasemmalla kemisti Katriina Sirviö ja opettajat Juha Tuomisto. Pauliina Toivola ja Arja Ulvinen kokoustilassa.

Vierailulla saimme katsauksen VEBIC:n nykyiseen toimintaan ja pääsimme tutustumaan Palosaarella sijaitsevaan laboratorioon kemisti Katriina Sirviön johdolla. Hän esitteli aluksi opettajille hanketta ja Vaasan yliopiston koulutusta ja tutkimusta. Katriina Sirviön oma pääasiallinen tutkimuskohteensa on dieselmoottoreiden erilaiset polttoaineet ja päästöt.

Kuvassa laboratoriossa vasemmalla opettajat Inkeri Hyvärinen, Satu Ahola, Pauliina Toivola ja Vebicin kemisti Katriina Sirviö.

VEBIC:iin kuuluu Vaasan yliopiston polttomoottorilaboratorio, jossa tutkitaan polttomoottorien päästöjä erilaisilla polttoaineilla ja siitä erillinen, mutta siihen yhteydessä oleva polttoaineiden kehityslaboratorio. Testauksessa pyritään löytämään ympäristön ja käytön kannalta optimaaliset polttoaineet ja moottorien säädöt. Kokeiltavana on dieseleitä, joissa biopolttoaineita tai kierrätettyjä polttoaineita eri viskositeeteilla normaalien dieselpolttoaineitten ohella. Myös polttomoottorien lämpöenergian talteenotto ja varastointi maaperään oli tutkimuksen aihe. Laboratorioissa on menossa projekteja uusiutuviin polttoaineisiin, joustavaan energiantuotantoon, polttomoottoreita käyttävien voimaloitten sähköjärjestelmiin, hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen liittyen. VEBIC:ssä on suunniteltu myös esim. geoenergian hyödyntämistä.

VEBIC tekee läheistä yhteistyötä Wärtsilän kanssa, joka on lahjoittanut pienen 4-sylinterisen laivadieselmoottorin 4L20 testauskäyttöön. 1-sylinterinen moottori on myös tutkimuskäytössä. Myös monet muut vaasalaiset yritykset, kuten ABB, Wapice, Citec ovat mukana. EU rahoittaa hanketta.

Vierailulla tutustuimme polttoainelaboratorion toimintaan ja tutkimuksessa työskentelevien henkilöiden koulutukseen. Samalla pohdimme, miten opiskelijat voisivat hyödyntää mittauslaboratorion dataa ja saada tietoa polttoaineiden ja moottorien päästöistä, energian varastoinnista sekä hukkaenergian talteenotosta.

Vierailun aikana suunniteltiin tulevaan EnergyTOURiin liittyvää opiskelijavierailua ja pohdittiin, mitä muuta jatkossa voitaisiin tehdä. Sovimme, että luma-aineista tehdään vierailuja vuosittain Vebiciin opiskelijaryhmien kanssa aiheeseen liittyvien koulukurssien yhteydessä sekä kemian että fysiikan kursseilla. Lisäksi suunnittelimme, että alan asiantuntijat ja opiskelijat vierailisivat koululla kertomassa urapolustaan. Suunnittelimme myös, että opiskelijat voisivat kerätä mittausdataa ja analysoida tuloksia, joista selviäisi polttomoottorien päästömääriä.

Vierailulla kuultiin myös yrityselämän toiveita lukiokoulutukselle. Luma-aineiden opiskelu on tärkeää tekniikkaan suuntautuvien jatko-opintojen kannalta. Toivottiin myös lisää opiskelijoita myös kemian tutkimuksen alalle.

Näimme myös testauksessa olevan 4L20 moottorin. Testaajat kertoivat, että tietyillä moottorin kierrosluvuilla tärinä on niin kova, että kiinnityspultit katkeilevat. Myös moottorin melu on silloin voimaka
Tällä polttoaineiden päästöjä mittaavalla laitteella on testattu Välimerelläkin laivojen moottoreita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiikan lehtori Inkeri Hyvärinen, Vaasan lyseo lukio