Rellun työelämätreffit

Aamukahvilla työelämäkumppanien kanssa:
Kuva: Heini Mäenpää

Tampereen lyseon lukiossa, Rellussa, työelämäyhteistyötä alettiin suunnitella siitä näkökulmasta, että työelämän tuntemisen lisäämisen haluttiin kuuluvan kaikille lukion opiskelijoille – ei vain jonkun tietyn valinnaiskurssin valinneille. Lukio-TEKO-projektissa ideana on rakentaa pysyviä malleja ja yhteistyömallien pitäisi olla monistettavissa myös muihin kaupungin lukioihin ja toteutettavissa kaikissa oppiaineissa.

Opettajien kanssa käydyissä kahvipöytäkeskusteluissa nousi esiin idea, että opiskelijoiden vanhempia voisi yrittää valjastaa työelämäyhteistyöhön mukaan, sillä heillä saattaisi olla luontaista kiinnostusta yhteistyöhön, ryhmä täydentyisi vuosittain uusiin työpaikkoihin ja tämä mahdollistaisi myös eri alojen ja erityyppisten työpaikkojen saamisen mukaan.

Rehtori Heini Mäenpää oli hyvin innostunut tämän tyyppisen yhteistyön aloittamisesta ja yhdessä hänen kanssaan koulun työelämäyhteistyövastaavana suunnittelin vanhemmille lähetettävän wilma-viestin, jossa kerrottiin yhteistyön taustasta, tarkoituksesta ja mahdollisuudesta ilmoittaa kiinnostuksensa joko tulla kouluun kertomaan nykyajan työelämästä tai ottaa opiskelijaryhmiä työpaikoille. Viestissä korostettiin yhteistyöksi käyvän pienimuotoisetkin tapahtumat – emme odottaneet isoja valmistautumisia näihin kohtaamisiin.

Monet vanhemmat tarttuivat innokkaasti tarjottuun tilaisuuteen: vastausviestillä saimme koko joukon vanhempia tai vanhempien työpaikkojen henkilöstövastaavia ilmoittamaan kiinnostuksestaan tulla kouluun tai ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. He kertoivat myös pyynnöstä niitä oppiaineita, joihin heidän mielestään työpaikalla voisi olla yhtymäkohtia. Tällä tavalla saimme mukaan isoja yrityksiä ja pieniä muutaman työntekijän työpaikkoja. Kiinnostusta yhteistyöhön oli kielistä matemaattisiin aineisiin ja reaaliaineista taito- ja taideaineisiin – koko repertuaariin.

Opettajille alkavasta yhteistyöstä kerrottiin opettajankokouksessa sekä aineryhmien vetureille pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Näissä tapaamisissa yhdessä rehtorin ja opon kanssa pyrin selvittämään, miksi yhteistyötä tehdään ja millaista sisältöä tuleviin kohtaamisiin toivotaan: ns. perinteisistä yritysvierailuista poiketen työelämäkumppanien toivottiin kertovan myös nykyajan työelämän vaatimuksista, työn ja arjen yhteensovittamisesta sekä työelämätaidoista. Kunkin aineryhmän veturit saivat valita kolme työpaikkaa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä aineryhmä oli kiinnostunut.

Tämän jälkeen kutsuimme yhteistyöstä kiinnostuneet työpaikat kouluun aamukahvitapaamiseen, jossa kukin työpaikka esittäytyi lyhyesti ja sen jälkeen kunkin aineryhmän edustaja sai keskustella etukäteen valitsemiensa työpaikan edustajien kanssa yhteistyömahdollisuuksista muutaman minuutin. Työelämävastaavana olin valmistanut etukäteen opettajille listan keskustelujärjestyksestä ja antanut vinkkejä asioista, joista voisi työelämäkumppanin kanssa keskustella, jos puheenaiheet kävivät annetun ajan puitteissa vähiin.

Tilaisuuden päätteeksi sovimme, että aloitamme tapaamiset tämän kevään tai viimeistään ensi syksyn aikana. Pyrkimys on, että kaikki lukion opiskelijat pääsevät näiden vierailujen avulla näkemään eri alojen työelämää. Osa työpaikkojen edustajista lupautui ja myös kävi oppilaanohjauksen kurssilla kertomassa omista urapoluistaan.

Aamukahvitilaisuuden jälkeen alkoi se vaativin vaihe: muistuttaa opettajia yhteistyön mahdollisuudesta ja kannustaa etsimään vierailuaikoja hupenevista oppitunneista huolimatta ja pitää kiinni kiireen keskellä alustavasti sovituista suunnitelmista!

Toteutuneet vierailut ovat olleet antoisia kaikille: opiskelijat ovat saaneet vaihtelua oppitunteihin ja tietoa työelämästä. Opettaja on saanut uutta näkökulmaa opettamansa aineen käytännönsovelluksista. Pyrimme vierailuissa myös antajan osaan: opiskelijat voivat toimia ideoijina, palautteenantajina ja testaajina yms. Esimerkiksi historian tunnilla opiskelijat testasivat työelämäkumppanin pyynnöstä opetuskäyttöön tarkoitetun nettipelin toimivuutta.

Ensi syksynä alkavien lukiolaisten vanhempainillassa yhteistyömahdollisuuksista kerrotaan uusille vanhemmille ja toivottavasti heistä saadaan innokas joukko jatkamaan yhteistyötä jo alkaneitten yhteistyökumppanien rinnalle!

Pirkkoliisa Uusihaaro
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, työelämäyhteysopettaja, Tampereen lyseon lukio