Vaasan lukiokoulutuksen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen aloitusseminaari

Vaasan LukioTEKO-hankkeen pilottiopettajat Kenneth Åberg ja Inkeri Hyvärinen Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankkeen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen avausseminaarissa.
Vaasan LukioTEKO-hankkeen pilottiopettajat Kenneth Åberg ja Inkeri Hyvärinen Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankkeen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen avausseminaarissa.

Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajille järjestettiin syyslukukauden alussa opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen aloitusseminaari 31.8.2016. Tilaisuuden aluksi Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-koordinaattori Mika Jokiaho kertoi tarkemmin LukioTEKO-hankkeesta ja sen tavoitteista tehdä lukiosta työelämälähtöisempää. Lisäksi pilottiopettajat esittäytyivät ja kertoivat, mitä aikovat hankkeen aikana kehittää ja suunnitella.

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Hippi Hovi esitelmöi tulevaisuuden ammateista Vaasan lukiokoulutuksen opettajien LukioTEKO-saminaarissa.
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Hippi Hovi esitelmöi tulevaisuuden ammateista Vaasan lukiokoulutuksen opettajien LukioTEKO-avausseminaarissa.

Koulutustilaisuudessa Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Hippi Hovi avasi omassa alustuksessaan näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämään tänään ja tulevaisuudessa ja pohti, mistä tulevaisuuden työpaikat löytyvät. Hippi Hovi esitteli 20 tulevaisuuden ammattia ja osoitti, että asiantuntijaosaamista tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Hän muistutti myös Vaasan alueen vahvasta energiaklusterista ja sen tuomista mahdollisuuksista.

YES-keskus Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen käsitteli nuorten työelämässä tarvitsemia valmiuksia omassa osuudessaan. Hän listasi tulevaisuudessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja kuuteen kohtaan seuraavasti:

  1. Myönteinen ja yritteliäs asenne.
  2. Yhdessä tekeminen, kokeileminen, kokeminen ja oppiminen.
  3. Mahdollisuuksien havaitseminen ja rohkea toimijuus.
  4. Työelämä- ja tiimityötaidot ja itsensä johtaminen.
  5. Yhteistyö, verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen kansallisesti ja kansainvälisesti.
  6. Uuden liiketoiminnan aikaansaaminen ja kestävä yrittäjyys.

Lisäksi Inger Aaltonen pohti esityksessään sitä, miten lukio pystyisi entistä paremmin antamaan valmiuksia nuorille työelämään ja yrittäjyyteen. Ratkaisuna tähän hän esitteli yrittäjyyskasvatuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Hänen mukaansa yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Se ei ole yksittäisiä tekoja, vaan kokonaisvaltaista toimintaa. Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus vahvistaa itsetuntoa​, lisää uskallusta ja motivoi uusiin asioihin, edistää työelämätietoutta ja -taitoja​, parantaa taloustaitoja​ ja lisää arjen taitoja​ sekä innostaa katsomaan tulevaisuuteen​ sekä kannustaa yrittäjyyteen.

YES-keskus Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen esitteli ajatuksiaan työelämä- ja yrittäjyyslähtöisemmästä lukiosta Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankkeen avausseminaarissa. 31.8.2016.
YES-keskus Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen esitteli ajatuksiaan työelämä- ja yrittäjyyslähtöisemmästä lukiosta Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankkeen avausseminaarissa.

Yrittäjyyskasvatukseen kuuluu myös ilmiöpohjaisuus, oppijalähtöisyys, kokemuspohjaisuus ja aidot ongelmat.​ Siinä oppija on vastuussa omasta oppimisestaan. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan​ kanssa.​ Inger Aaltonen kannusti, että on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten yritysten ja kolmannen ​sektorin kanssa.​ Näin myös lukio voi toimia aktiivisesti oman ​alueensa kehittäjänä.

Esityksessään Inger Aaltonen totesi, että innostavan ilmapiirin luominen on koko koulun asia. Hän näki, että tavoitteellisuus, luovuus, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys sekä uuden kokeilemiseen kannustava ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä osana koulujen toimintakulttuuria. Innostavassa ilmapiirissä opitaan samalla työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Hän piti tärkeänä erilaisten urapolkujen esittelyä ja ohjaamista jatko-opintoihin sekä tutustumista alueen elinkeino- ja työllisyysrakenteeseen ja työllistymismahdollisuuksiin unohtamatta yrittäjyyden perusteita ja yrittäjyyttä yhtenä työllistymisvaihtoehtona.

Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajat LukioTEKO-hankkeen avausseminaarissa.
Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajat LukioTEKO-hankkeen avausseminaarissa.

Aloitusseminaari on koko LukioTEKO-hankkeen ajan jatkuvan opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen avaustilaisuus. Sen päätteeksi keskusteluosuudessa nousi esille vielä lukiokoulutuksen keskeinen rooli tulevaisuuden työ- ja elinkeinoelämälle, koska asiantuntijatehtävät ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa. Tämä näkymä alleviivaa lukion perustehtävää luoda opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin tarjoamalla eri oppiaineiden perustiedot ja taidot, mutta samalla myös avata opiskelijoille mahdollisuus tutustua jo lukioaikana tulevaisuuden työpaikkoihin. Toisaalta keskustelussa nousi esille se, että paljon jo tehdään työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen saralla. LukioTEKO-hankkeen tehtäväksi jääkin koota olemassa olevia käytäntöjä ja tehdä tavoitteet ja niihin pääseminen näkyviksi sekä kehittää niitä eteenpäin ja ennen muuta avata koulua enemmän tekemään yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa uudella tavalla. Avausseminaari oli tärkeä myös siinä mielessä, että se auttoi Vaasan lukiokoulutusta verkostoitumaan YES-keskus Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n kanssa.

Teksti ja kuvat: Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-koordinaattori Mika Jokiaho