Kuulumisia Porista

Kuulumisia Porista

Porin kaupungissa toimivien kahden lukion osalta otettiin ensimmäisiä askelia Lukion työelämäkumppanit –hankkeessa kuluneen lukuvuoden aikana. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyö on toki ollut osana lukio-opintoja jo pitkään, mutta aina on hyvä aika kokeilla uutta ja etsiä uusia yhteistyökumppaneita! Hankkeesta on tiedotettu opiskelijoille sekä opettajille, ja joitakin uusia kokeilujakin on jo ehditty tehdä. Alla hankkeessa lukuvuonna 2018-2019 toimineet kehittäjäopettajat ovat kertoneet kuulumisia opettajien näkökulmasta.

Porin koordinaattori Jussi Pöllänen

Porin lukiolaisille tarjolla uusia työelämäyhteistyön muotoja äidinkielen ja englannin kursseihin

Porin Lyseon lukiossa hanke on käynnistynyt pienimuotoisesti. Monenlaisten ideoiden käytännön toteuttaminen on ollut hankalaa, koska vain harvat niistä olisivat sopineet lukion pakollisille äidinkielen ja englannin kursseille, joiden opiskelijamäärät ovat suuret. Hankkeen alussa meille oli myös pitkään epäselvää omien toimenkuviemme luonne ja hankkeen mahdollisuudet ja rajoitukset.
Käytännössä päätettiin lähteä liikkeelle pienin askelin. Äidinkielen toisella pakollisella kurssilla toteutettavan ryhmätyön yhdeksi tehtäväksi oli luontevaa tarjota työelämän kielitaitovaatimuksia tutkiva haastattelu. Englannin kuudennella pakollisella kurssilla puolestaan tarjottiin mahdollisuutta tehdä pienimuotoinen kyselytutkimus englannin kielen käytöstä työelämän eri tehtävissä.
Hankkeen koordinaattori on esitellyt hanketta opettajakunnalle ja videon muodossa myös opiskelijoille. Opettajat ovat lisäksi ideoineet hankkeen toteuttamista oman oppiaineensa kannalta työpajoissa. Antoisa työpaikkavierailu Porin Terveystaloon toteutettiin 2.4.2019. Vierailun tuloksena jäi itämään muutamaan oppiaineeseen mahdollisia yhteistyömuotoja.
Seuraavat kehittäjäopettajat ovat jo löytyneet. Lisäksi aiomme vastaisuudessakin toteuttaa opettajien työpaikka- sekä job shadowing –vierailuja.

Kehittäjäopettajat Henriikka Laiho ja Tiina Leino-Jussila

MAB6-kurssin työelämävierailut Osuuspankkiin

Lyhyen matematiikan kahdella talousmatematiikan kurssilla tehtiin yritysvierailut Länsi-Suomen Osuuspankkiin toukokuussa. Osuuspankki on organisaationa tehnyt oppilaitosyhteistyötä jo pitkään, joten vierailusta sopiminen ja käytännön järjestelyt sujuivat helposti. Vierailuja oli kaksi kappaletta, ja niihin osallistui kaksi MAB6- kurssin ryhmää opettajineen.
Yritysvierailut toteutettiin oppituntien puitteissa. Vierailut olivat kestoltaan noin yhden 75 minuutin oppitunnin mittaisia. Vierailulla opiskelijat saivat ajankohtaista tietoa esimerkiksi oman talouden suunnittelusta ja pankin näkökulmasta lainoista sekä rahastoihin sijoittamisesta. Yritysvierailulla tutustuttiin myös finanssiryhmään kuuluvan Osuuspankin toiminta-alueisiin. Näkökulmana esittelyyn oli kohderyhmälle sopiva ja ajankohtainen näkökulma siitä, mitä tapahtuu kun savuttaa täysi-ikäisyyden. Vierailun antina opiskelijoille oli opittujen talousmatematiikan asioiden syventäminen käytännön esimerkkien avulla. Opiskelijat pitivät vierailua hyödyllisenä ja tärkeänä osana kurssia. Vierailuja pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään jatkossakin.

Sari Aaltonen

Historian ja yhteiskuntaopin näköala työelämähankkeeseen

Lukuvuoden aikana on viritelty yhteistyökuvioita sekä paikallisten yritysten, museon, yliopistokeskuksen sekä esim. raastuvanoikeuden kanssa. Mukava on ollut huomata, että kaikki ovat suhtautuneet yhteistyöhön varsin myönteisesti. Erityisesti yliopistolla yhteistyö lukioiden kanssa koetaan tärkeäksi, onhan se heille oivallinen tilaisuus houkutella lukiolaisia opiskelijoiksi paikkakunnan omaan opinahjoon.

Yhteiskuntaopin näkökulmasta alettiin pohtia, miten demokraattinen päätöksenteko yhteiskunnassa käytännössä toimii. Eli voisiko vallan kolmijako-oppia avata tutustumalla esim. demokratian keskiössä oleviin instituutioihin ja siellä toimiviin ihmisiin. Tavoitteena olisi luoda aktiiviset kontaktit vaikkapa kaupunginvaltuuston edustajien kanssa. Myös tuomioistuinlaitos on jo vanhastaan tärkeä yhteistyökumppani. Tällainen yhteistyö olisi demokratiakasvatusta parhaimmillaan. Porin käräjäoikeudesta löytyikin helposti tuomari, joka lähti mielellään suunnittelemaan yhteistyömuotoja. Sitä paitsi oikeustieteelliset opinnot kiinnostavat monia lukiolaisia ja siksi hankkeen kumppaniksi olikin luontevaa houkutella mukaan myös paikallinen asianajotoimisto ja päästä tutustumaan asianajajan työhön.

Lisäksi on mietitty mahdollisuuksia yhteistyöhön Euroopan Parlamentin tiedotustoimiston kanssa. Vaikka yhteistyö edellyttäisi matkaa Helsinkiin, niin samalla olisi tilaisuus tutustua eduskunnan toimintaan. Kävi ilmi, että myös suuri helsinkiläinen yritysjuridiikkaan erikoistunut lakiasiasiantoimisto olisi valmis ottamaan vieraakseen porilaisia lukiolaisia.

Lukion taloustiedon kurssin kannalta on tietenkin luontevaa kehittää yhteistyömalleja paikallisten yritysten kanssa. Taloustiedon kurssi on perinteisesti keskittynyt kansantaloustieteen kysymyksiin ja opiskelijoiden motivaation parantamiseksi onkin tarvetta panostaa entistä enemmän sekä yritystalouden että myös opiskelijan oman talouden hallinnan kysymyksiin. Paikalliset yritykset ovatkin suhtautuneet yhteistyön kehittämiseen myönteisesti. Alustavia neuvotteluja on käyty esim. Satakunnan Osuuskaupan, Osuuspankin, että myös merkittävän teknologiateollisuuden tutkimuslaitoksen, Outotecin kanssa. Koska lukiossa toimii luonnontieteellinen erityislinja, voisi yhteistyö Outotecin kanssa tarjota hienoja mahdollisuuksia jopa käytännön tutkimustyöhön.
Satakunnan Osuuskaupan kanssa on mietitty yhteistyömalleja, joissa lukiolaisilla olisi esimerkiksi mahdollisuus tutustua kaupan markkinointiin. Markkinoinnin näkökulmasta lukion oppiaineena luonteva kumppani olisi taloustiedon lisäksi kuvataide.

Kolmas tärkeä lukioyhteistyön kohde on ollut Porin Yliopistokeskus sekä Satakunnan museo. Näiden molempien kanssa yhteistyökuviot ovat edenneet jo käytännön asteelle ja jo ensi syksynä on tarkoitus toteuttaa yhteinen teemakurssi. Porin suomalaisen yhteislyseon lukion, Satakunnan museon sekä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteisen kurssin aiheena on ”toisen maailmansodan aika Porissa”. Opiskeluun sisältyy luentoja yliopistolla ja museossa sekä sota-ajan aiheisiin liittyvä ryhmätyö. Psyllin lukion oppiaineista mukana historia ja äidinkieli. Kyseessä on siis varsin uudenlainen tapa suorittaa lukio-opintoja ja päästä samalla tutustumaan yliopistomaailmaan. Lukio-opiskelijoilla mahdollisuus opiskella historiaa ja äidinkieltä Ilmiöpohjaisesti ja oppia medialukutaitoja. Yliopistokeskuksen Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tarjoaa lukiolaisille opetuspaketin, joka sisältää kaikkiaan kuusi luentoa.

Lopuksi hajanaisia ajatuksia hankkeen ensi metreiltä. Yhteistyökumppanien löytäminen ei ole siis osoittautunut kovin vaikeaksi ja yhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti. Käytännön työtapojen löytäminen on kuitenkin haasteellista, varsinkin jos tavoitteena on jotain syvällisempää kuin pelkkä tutustuminen työelämäkumppaneihin. Tärkeää olisi panostaa lukiolaisten omaan aktiiviseen rooliin. Parhaimmillaan opiskelijoilla olisi etukäteen annettuja tehtäviä, jotka ratkottaisiin työelämäkumppanien kanssa.

Myös hankkeen yhteistyön muotoja ja käytänteitä pohtiessa kaipaa usein avukseen työparia. Myös opiskelijoiden osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa voisi olla hyvä idea. Oma haasteensa on varmaankin opettajien sitouttaminen toimintaan.

Jari Leivo

Comments are closed.