Ryhmänohjaus oppimaan oppimisen tukena

Ryhmänohjaus oppimaan oppimisen tukena

Turun klassillisessa lukiossa koulukohtaisen osahankkeemme tavoitteena on ollut kehittää oppimista palvelevia sisältöjä, jotka ryhmänohjaustuokioiden kautta tavoittavat kaikki opiskelijat ilman, että opiskelijan tarvitsee hakeutua erilliseen pajaan koulupäivän päätteeksi. Koska pilotoimme hanketta ensimmäistä kertaa, ovat koulumme kaikki vuositasot saaneet ryhmänohjauksiinsa samat sisällöt. Jatkossa nämä on tarkoitus kohdentaa 1. vuositason opiskelijoille.

Ajatuksena hankkeessamme on aktivoida opiskelijoita oman oppimisensa toteuttajina. Pyrkimyksenä on nostaa tietoisuuteen erilaisia oppimisen keinoja ja opiskelutekniikoita. Koemme tärkeänä tuoda esille opiskelijan omia vaikutusmahdollisuuksia oppimisprosessissa ja muistuttaa opiskelijoita siitä, että oppimiseen liittyviä taitoja ja minäkuvaa oppijana on mahdollista kehittää. Uskomme, että nostamalla esiin oppimista edistäviä keinoja voimme saada opiskelijoista aktiivisempia osallistujia omassa oppimisprosessissaan.

Olimme jo viime keväänä varanneet koulun kalenteriin pidennetyt ajat hankkeemme ryhmänohjaustuokioille. Halusimme tehdä ohjaustuokiot mahdollisimman helpoiksi ryhmänohjaajille. Suunnittelimme ne sellaisiksi, että yhdessä materiaalipaketissa oli löydettävissä kaikki käytettävä teoria, linkit, tehtävät ja mahdolliset videot. Ohjeet annettiin sekä suullisesti että kirjallisesti, ja materiaali talletettiin opettajien yhteiseen sähköiseen tiedostoon.

Ennen ensimmäistä varsinaista ryhmänohjausta ykköset olivat vastanneet alkukyselyyn, jonka he saivat meiltä ajastetusti. Opiskelijat täyttivät kyselyn joko yhteisessä tapaamisessa opojen tai ryhmänohjaajien kanssa. Alkukyselyn tarkoituksena oli ohjata opiskelijoita hiukan jo aiheeseen ja kerätä tietoa siitä millaisia opiskelurutiineja opiskelijoilla on. Alkukyselyn perusteella saimme vahvistusta sille, että hankkeemme aiheiden esiin nostamiselle oli koulussamme tarvetta.

Aloitimme ensimmäisen tuokion kaikille ryhmänohjaajille jaetulla PowerPoint-esityksellä, johon oli upotettu videolinkki sekä lisätty tarkennetut ohjeet ja vinkkejä keskusteluun. Ensimmäisenä perehdyttiin käsitteeseen opiskelukyky. Keskityimme erityisesti niihin opiskelukyvyn osa-alueisiin, joihin opiskelija itse voi vaikuttaa ja siten parantaa omaa opiskelukykyään: omiin voimavaroihin ja opiskelutaitoihin. Opiskelutaitojen käsitettä avattiin koskemaan opiskelutekniikoita, oppimistyylejä ja –tapoja, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä oman ajankäytön suunnittelua ja opintosuunnitelman tekoa. Opiskelijoille painotettiin, että kaikkia näitä osa-alueita voi kehittää jatkuvasti ja niiden hallitsemisen tärkeyttä tavoitteiden saavuttamisessa korostettiin.

Toisena teemana opiskelijoille puhuttiin kalenterin käytöstä. Opettajan näkökulmasta tämä saattaa olla itsestäänselvyys, mutta alkukyselyn perusteella läheskään kaikki uudet lukiolaiset eivät hyödyntäneet kalenteria koulutöiden aikatauluttamisessa. Samassa yhteydessä oli hyvä puhua myös hyvinvoinnista ja jaksamisesta yleisemminkin. Ryhmänohjaustapaamisen kolmantena aiheena oli käsite aikavarkaat. Opiskelijoita pyydettiin listaamaan oman elämänsä aikavarkaita, eikä yleisimpiä liene vaikea arvata. Samalla opiskelijoille asetettiin haaste testata itseään ja kirjata konkreettisesti kuinka paljon tehokasta työaikaa he saisivat kerättyä 30 minuutin aikana jonkun koulutehtävän parissa. Haastetta tehtiin myöhemmin näkyväksi myös koulun Instagramissa ja ryhmänohjaajia pyydettiin palaamaan tähän seuraavassa ro-tapaamisessa.

Hankkeen seuraava ryhmänohjaustuokio sijoittui syksyn 2. jakson puoliväliin. Kaikkien mahdollisten digitaalisten alustojen hyödyntämisen sijaan otimme käyttöön värikkäät paperit ja hyvät tussit. Halusimme kerätä tuotokset näkyvälle paikalle aulan seinälle, jotta ne eivät hautautuisi jonnekin verkon uumeniin alustalle, johon täytyisi aina erikseen mennä. Aulan seinustalla posterit olisivat näkyvillä aina siitä ohi kulkiessa. Ryhmänohjaustuokion aluksi ryhmänohjaajia pyydettiin jakamaan opiskelijat pienryhmiin siten, että ryhmät koostuisivat myös toisilleen ennestään tuntemattomista opiskelijoista. Sen jälkeen pienryhmät kirjasivat ylös eri aineisiin sopivia opiskelutapoja ja -tekniikoita (kielet, äidinkieli, matemaattiset aineet ja reaaliaineet).

Tässä kohtaa opiskelijoiden luovuus pääsi valloilleen ja osa töistä oli kuin pieniä taideteoksia tarkkaan ja kauniisti sommiteltuine ilmauksineen. Esille oli nostettu niin pieniä kuin isompiakin asioita, jotka edesauttaisivat oppimista. Vinkeistä välittyi myös opiskelijoiden ymmärrys siitä, miten monipuolista oppiminen voi olla: sen ei tarvitse tapahtua vain luokkahuoneen sisällä ja parhaimmillaan se on sosiaalinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Ryhmänohjaustuokion päätteeksi opiskelijat sitoutuivat vielä kokeilemaan jotakin uutta opiskelutapaa itse valitsemassaan aineessa.

Jossakin kohtaa tämän jälkeen jäimme pohtimaan sitä, mikä oli tämän oppimistuokion tärkein anti. Epäilemme, että taustalle jäivät konkreettiset vinkit, jotka tuotoksissa näkyvät. Sen sijaan arvelemme, että mikäli opiskelijoilta kysyttäisiin tätä, muistaisi moni yhteisen tekemisen ja tietojen ja taitojen jakamisen yhteiseksi hyväksi. Sivutuotteena kasvatimme ehkä siis myös yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten taitojen työkalupakkia.

Kolmas, eli viimeinen suunnitelluista koulukohtaisen hankkeen ryhmänohjauksista keskittyi palauttamaan mieleen mitä kuluneen lukuvuoden aikana oli tehty. Opiskelijat antoivat sähköisen kyselyn kautta tärkeää palautetta siitä, olivatko he kokeneet tietoiskut ja tehtävät hyödyllisiksi. Tämän lisäksi heitä pyydettiin kuvailemaan käyttämiään strategioita ja arvioimaan niiden toimivuutta oman opiskelun tehostamisessa. Kyselylomakkeen kautta he saattoivat myös ilmaista tarpeensa lisätukeen. Annetut vastaukset on kerätty ohjauksen käyttöön ja ne ovat siten sekä ryhmänohjaajan että opon käytettävissä. Viimeisen tuokion päätti leikkimielinen Kahoot-kilpailu.

Loppukevään aikana aiomme jatkaa oppimiseen liittyvien teemojen työstämistä niin, että materiaalia on jatkossa käytössä myös 2. vuositason ryhmänohjaustuokioihin.

Kirjoittaja: Hanna Inkiläinen, Turun klassillinen lukio

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.