Loading…

Vuosina 2017-20 toteutettu AboaNova-hanke rakensi uusia työelämälähtöisiä kielikoulutuksen toteutusmalleja sekä niitä tukevia ohjauksen ja muun tuen malleja, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien nopeamman siirtymisen jatko-opintoihin, yrittäjyyteen ja työelämään. Lisäksi tuloksena syntyi entistä tehokkaammin toimiva maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen alueellinen toimijaverkosto ja yhteistyömalli, joka tukee resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja alueellista vaikuttavuutta.

Kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit on nyt mallinnettu ja tuotteistettu. Astu rohkeasti AboaNovan polulle tutkimaan ja löytämään.

AboaNovan loppuseminaari järjestettiin 29.1.2020. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

 

AboaNova-hankkeen toteuttivat Turun kaupunki (sivistystoimiala, konsernihallinto, Turun ammatti-instituutti) Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä olivat lisäksi mukana Norden Association in Sweden (Tukholma, Ruotsi), The Swedish Association of Local Authorities and Regions (Tukholma, Ruotsi), The Skåne Association of Local Authorities (Malmö, Ruotsi) ja Thomas More University College (Geel, Belgia).

 

 

 

Opetus- ja ohjausosiossa on kuvattu AboaNovan ja muiden samaan aikaan toteutettujen hankkeiden malleja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen tehostamiseksi. Esiteltävien toimintamallien punaisena lankana on opiskelijoiden opintojen ja siirtymien nopeuttaminen joko välittömästi tai opintopolun seuraavissa vaiheissa. Osiossa on kuvattu erilaisia opintojen suorittamistapoja, ohjausmalleja ja tukimateriaaleja, joista osa on oppilaitoksessa toteutettavia ja osa itseopiskeluun soveltuvia.

Hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajien työllistymistä helpottavia ja nopeuttavia käytäntöjä sekä uusia yritysyhteistyön malleja. Uudet toimintamallit tukevat esimerkiksi suomalaisen työelämän pelisääntöjen ja suomen kielen nopeampaa omaksumista. Osallistujien tukena toimi maahanmuuttajataustaisia suomalaiseen työelämään itse tehokkaasti kiinnittyneitä mentoreita. Yksi heistä kirjoitti maahanmuuttajalta maahanmuuttajille suunnatun työelämäoppaan “Ohjeita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille”, joka on saatavissa suomeksi, arabiaksi, englanniksi, soraniksi ja venäjäksi.

Siirtolaisuusinstituutti toteutti hankkeen tutkimus- ja arviointiosuudet kolmessa eri vaiheessa. Hankkeen alussa koottiin tietoa kehittämisosioiden toteutuksen taustaksi, keskivaiheilla arvioitiin kehittämisosioiden toteutusta sekä mahdollisia ongelmakohtia, ja viimeisessä osuudessa tarkasteltiin hanketta kokonaisuutena sekä arvioitiin sen vaikuttavuutta laajemmin. Kolmen tutkimusraportin lisäksi loppuraportista on julkaistu englanninkielinen tiivistelmä.

AboaNova-tutkimusraportti >

AboaNova-väliarviointi >

AboaNova-hankkeen tutkimus- ja arvivointiosuuden loppuraportti >

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena oli toisilta oppimisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön avulla luotiin uusia kotoutumista edistäviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä sekä toimijoiden ja organisaatioiden välisiä pysyviä kehittämis- ja tiedonvaihtoverkostoja. Kv-yhteistyöhön osallistui toimijoita seuraavista maista: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa ja Belgia.

www.s2wflagship.eu

AboaNovan Belgian yhteistyökumppanin, PLAI 2.0 -projektin lopputuotteet on lanseerattu FutureMaker-yhteisnimen alle. Lopputuotteista löytyy muun muassa pelillistämisen esimerkkejä ja kuvaus Appreciative Inquiry- ja Fireworks-ohjausmetodien käytöstä.

FutureM@ker >

FutureFactory >

FutureMates >

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Mika Salonen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, etunimi.sukunimi@turku.fi

AboaNova-hanke