Päättyneet hankkeet

#ICT-Knowhow
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Juha Pusa
Tavoite: Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneiden tai koulutuksen keskeyttäneiden nuorten ICT-taitoja yksilökohtaisten tarpeiden pohjalta. Taitojen vahvistaminen tehdään laatimalla ICT-taitoja mittaava testi, joka on suunnattu erityisesti hankkeen kohderyhmälle. Testin lisäksi tarkoituksena on luoda helposti saavutettavia ja käyttöönotettavia ICT-taitojen opiskelupaketteja opiskelijan eri osaamistasoille.
Kohderyhmä: ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai koulutuksen keskeyttäneet nuoret, ammatilliset opettajat, ryhmänohjaajat.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.1.2015–31.12.2016
Rahoittaja: ESR

Lisää tukea tutkinnon suorittamiseen ja työelämään siirtymiseen
Yhteyshenkilö:
projektikoordinaattori Liisi Mattila
Tavoite: Tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten erityisopetusta niin, että se entistä tehokkaammin tukee erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen läpäisyä sekä työelämään siirtymistä.
Kohderyhmä: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat riskissä keskeyttää opintonsa ja/tai joiden opintojen eteneminen tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta. Lisäksi kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausosaamista hankkeessa tullaan kehittämään ennaltaehkäisevämpään suuntaan.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.1.2016–31.12.2016
Rahoittaja: Opetushallitus

Läpäisyohjelman levittämis- ja tutkimushanke
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Valtakunnallinen levittämishanke levittää ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyohjelman tuloksia, tuotteita ja hyviä käytäntöjä netissä, koulutustilaisuuksissa, workshopeissa ja seminaareissa. Lisäksi projektissa tuotetaan läpäisyohjelman vaikuttavuustutkimus.
Kohderyhmä: Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämien oppilaitosten opettajat.
Toteutusaika: 1.12.2014–31.12.2015
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Rahoittaja: Opetushallitus
www.läpäisy.fi »

MESTARI – laatua ja uusia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Timo Haukioja ja projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Tavoite: Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta sekä monipuolistetaan tähän liittyviä toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on valtakunnallisen verkoston avulla kehittää yhteisiä toiminta- ja laadunvarmistusmalleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisen ja tähän liittyvän työelämäyhteistyön tueksi.
Kohderyhmä: Toteuttajaorganisaatioissa opiskelevat nuoret, oppilaitosten johto, opettajat ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja näiden henkilöstö (erityisesti työpaikkaohjaajat)
Toteutusaika: 1.1.2014–31.12.2015
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pohjois-Savon maakunta, Päijät-Häme, Kymenlaakso
Rahoittaja: OKM

M.O.T. – monenlaisia oppijoita työpaikalla
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Tavoitteena on kehittää erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta sekä monipuolistaa työssoppimisen toteutustapoja. Keskeistä hankkeessa on luoda toimintamalleja, jotka edistävät erilaisia tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia suorittaa entistä suurempi osa opinnoistaan työelämässä.
Kohderyhmä: Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opiskelijat, jotka tarvitsevat erilaista tukea työelämässä tapahtuvan oppimisensa onnistumiseksi. Lisäksi kohderyhmänä on oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden työelämä- ja ohjausosaamista hankkeessa tullaan kehittämään erilaisten työelämäyhteistyömallien ja koulutusten avulla.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.1.2014–31.12.2015
Rahoittaja: OKM

Opetushallituksen opinto-ohjaushankkeiden valtakunnallinen koordinointi
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Valtakunnallisen koordinointihankkeen tavoitteena on koordinoida OPH:n vuoden 2015 opinto-ohjaushankkeiden toimintaa, vahvistaa hankkeiden vaikuttavuutta ja lisätä niiden välistä yhteistyötä, tukea hanketulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä kehittää uusia toimintamalleja vertaiskehittämisen ja -oppimisen tueksi.
Kohderyhmä: Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden varsinaisena kohderyhmänä ovat painopisteessä mukana olevat kehittämishankkeet ja niiden henkilöstö sekä hankkeiden taustaorganisaatioiden johto ja muu henkilöstö. Koordinointihankkeeseen kuuluvan levittämistyön kautta hankkeen kohderyhmä laajenee kattamaan valtakunnan muut ammatillista koulutusta järjestävät organisaatiot henkilöstöineen, erilaiset kehittämishankkeet ja nuorten kanssa työskentelevät tahot, poliittiset päättäjät alueellisella ja valtakunnallisella tasolla sekä erityisesti tiedottamistoiminnan kautta ns. suuren yleisön.
Toteutusaika: 8.6.2015–31.12.2016
Rahoittaja: Opetushallitus

Opi ja opeta selkokielellä
Yhteyshenkilö: Sari Rautiainen
Tavoite: Tavoitteena on tuottaa opettajien käyttämistä kirjallisista materiaaleista selkokielistettyjä versioita ja kokeilla mallia, jossa opettaja voi joko tuoda käyttämiään materiaaleja selkokielistettäväksi tai saada apua omaan selkokielistämiseen. Toisena tavoitteena on tuottaa oppilaitoksen arkeen liittyvistä materiaaleista (mm. ohjeet, kyselyt ja oppaat) selkokielisiä versioita, jotta opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet ymmärtää ja vaikuttaa sitä kautta omaan opiskeluunsa. Tavoitteena on myös selvittää ammatillisen peruskoulutuksen toisen vuosiluokan opiskelijoilta, mitkä opiskeluun liittyvät materiaalit kaipaisivat selkokielistämistä ja tuottaa ymmärtämistä tukevia sanastoja.
Kohderyhmä: Opettajat ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Selkokielisistä materiaaleista hyötyvät myös niitä käyttävät erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
Toteutusaika: 21.5.2014–31.12.2015
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetushallitus

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen
Tavoite: Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien palvelujen kehittäminen sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelun ja toimeenpanemisen tukeminen kaikissa toteuttajaorganisaatiossa. Lisäksi hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja materiaalien kehittäminen, käyttöönotto ja levittäminen
Kohderyhmä: Opiskelija, joiden osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa oman hyvinvointinsa edistämiseen hankkeessa tuetaan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden ohjausosaamista hankkeessa tullaan kehittämään ennaltaehkäisevämpään suuntaan.
Toteutusaika: 27.6.2014 – 31.12.2015
Rahoittaja: Opetushallitus

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen
Tavoite: kehittää a) ammatillisen koulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapaa niin, että se voi toimia oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksona (opsostartti) ja b) monityönantajamalliin perustuvan nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutustapaa niin, että ennakkojakso on osa opintoihin suuntautumista ja siirryttäessä oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen
Kohderyhmä: ohjaavan ja valmentavan koulutuksen opiskelijat, oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, jotka siirtyvät opiskelijoiksi oppisopimuskoulutukseen sekä monityönantajamallin mukaisesti oppisopimuskoulutuksessa opiskelevat opiskelijat
Toteutusaika: 1.1.2014–31.12.2015
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: OKM

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson hyvien käytäntöjen koonti
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on koota vuosina 2014–2015 toteutetuissa oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksohankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit yhdeksi hyvien käytäntöjen kokonaisuudeksi ja sähköiseksi julkaisuksi. Tarkoituksena on, että koonti hyödyntää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen -osaa. Valtakunnallisen hankkeen koordinaattorina on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.
Kohderyhmä: Varsinais-Suomen ja Satakunnan Valma-koulutusten ja oppisopimuskoulusten järjestäjät ja toimijat.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi ja Satakunta
Toteutusaika: 14.12.2015–31.12.2016
Rahoittaja: OKM

Osuva Ohjaus – Opinto-ohjauksen ja tukipalveluiden  kokonaisvaltainen kehittäminen sekä valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tuki
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen
Tavoite: Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisten vähentäminen tehostamalla opinto-ohjausta ja siihen liittyvien laatukriteerien käyttöä ja verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä opiskelijoiden kokonaisvaltaisia tukipalveluita. Lisäksi tavoitteena on tukea yksilöllisten tutkinnon suorittamistapojen toteutumista.
Kohderyhmä: Kohderyhminä ovat perustutkintojen opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä. Erityisenä kohderyhmänä ovat erilaista tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on vaikeuksia opintoihin kiinnittymisessä ja opinnoissaan edistymisessä. Oppilaitoskohtaisesti pilottikoulutusaloiksi on valittu ne, joissa opintojen keskeyttäminen on erityisen suurta ja joissa ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämiselle on merkittävä tarve. Opinto-ohjauksen hyvien kriteerien käyttöönoton ja niiden toteutumisen arvioinnissa sekä hankkeen tulosten levittämisen kautta kohderyhmänä ovat kaikki koulutusalat.
Toteutusaika: 8.6.2015–31.12.2016
Rahoittaja: Opetushallitus

OTE
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiä (esim. 2+1 -malli) osana ammatillisia opintoja sekä muuttaa oppiainelähtöinen ja oppilaitoskeskeinen opetustapa työelämälähtöiseksi. Tavoitteena on, että opiskelijan osaaminen kasvaa monialaisemmaksi ja työelämän tarpeita vastaavaksi.
Kohderyhmä: Kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka siirtyvät tekemään aikaisempaa enemmän opintojaan työpaikoille ja muihin työvaltaisiin oppimisympäristöihin, työelämän edustajat, jotka nuoria työelämässä ohjaavat ja opettavat sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, jotka toimivat alojensa edustajina tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 27.1.2015–31.12.2016
Rahoittaja: OKM

Valmis – Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Varsinais-Suomessa
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisten vähentäminen ja läpäisyn tehostaminen. Maakunnallinen hanke on osa valtakunnallista läpäisyn tehostamishanketta.
Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, jotka ovat vaarassa keskeyttää toisen asteen opinnot tai joiden toisen asteen tutkinnon valmistuminen on vaarassa pidentyä huomattavasti
Toteutusaika: 22.9.2011–31.12.2015
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: Opetushallitus

Uusi VALMA
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen
Tavoite: Selkiyttää ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asemaa ja sisältöä sekä luoda niistä yhtenäinen kokonaisuus, jossa opiskelija sijoittuu koulutukseen oman osaamisensa ja tarpeidensa mukaan. Hanke perustuu ns. suppilomalliin, jossa opiskelijat valitaan VALMA-koulutukseen, jonka alkumoduulin jälkeen opiskelijat ohjataan heille sopivimpiin koulutusmoduuleihin.
Kohderyhmä: Valmistavien ja valmentavien koulutuksien opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat ohjaushenkilöstö, joka ohjaa nuoria ko. nivelvaiheen koulutuksiin.
Toteutusaika: 5.12.2013–30.6.2015
Toteutusalue: Turun ammatti-instituutti
Rahoittaja: Opetushallitus

Huippu – Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Jaana Kilpinen ja projektipäällikkö Matti Mäkelä
Tavoite: Löytää uusia näkökulmia ja keinoja nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään muiden EU-jäsenmaiden kokemuksia ja niissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä.
Kohderyhmä: Kumppaniorganisaatiot, hankkeet, hankeverkostot ja näiden taustaorganisaatiot,hankkeen levittämisteemojen kanssa työskentelevät muut organisaatiot ja tahot yritykset, työmarkkinajärjestöt,viranomaistahot, paikallisen ja kansallisen tason päättäjät, tiedotusvälineet ja kv-kumppanit.
Toteutusaika: 5.4.2011–31.12.2014
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: ESR, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Joustavasti jatkoon − Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen
Tavoite: Tukea uuden yhteishaun myötä tulevan hakuprosessin toteuttamista, jotta jokainen nuori saa itselleen sopivimman koulutuspaikan, voi siirtyä mahdollisimman joustavasti koulutusalalta ja tutkinnoista toiseen sekä kehittää maakunnallista toimintamallia nivelvaiheen koulutusten yhteistyöhön.
Kohderyhmä: Nivelvaiheen koulutuksissa olevat opiskelijat, tuen tarpeessa olevat opiskelijat sekä koulutusalalta ja tutkinnoista toiseen siirtyvät opiskelijat. Lisäksi kohderyhmänä ovat ohjaushenkilöstö, joka ohjaa nuoria toisen asteen opintoihin ja/tai opintojen aikaisissa siirtymissä.
Toteutusaika: 27.5.2013–31.12.2014
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: Opetushallitus

Mobiilipedagogia opetuksessa I ja II (Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen)
Yhteyshenkilöt: hankekoordinaattori Päivi Kujanpää
Tavoite: Kehittää ja pilotoida uusia opiskelijoiden oppimista tukevia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyössä työelämän toimijoiden työryhmien kanssa käyyttäean apuna mobiili- ja muita pedagogisia välineitä.
Kohderyhmä: Oppilaitosten opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja työelämän edustajat.
Toteutusaika: 28.5.2012–31.12.2014
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: Opetushallitus

Nuorisotakuu NYT
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Matti Mäkelä
Tavoite: Tukea nuorisotakuun toteutumista Turun seutukunnassa
Kohderyhmä: Nuorisotakuun parissa työskentelevät tahot Turun seutukunnassa
Toteutusaika: 1.1.2014–31.12.2014
Toteutusalue: Turun seutukunta
Rahoittaja: ESR, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun kaupunki

OPEDA – Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Jaana Kilpinen ja projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Kehittää perus- ja ammatillisen koulutuksen opetus-, opiskelu- ja ohjausmenetelmiä seudullisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla. Lisäksi hankkeessa tuetaan ja kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista johtajuutta ja vastuun ottamista.
Kohderyhmä: Oppilaitosten pedagogiseen ja muuhun johtoon kuuluva henkilöstö, muiden nuorten kanssa toimivien tahojen ja organisaatioiden johto sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevat nuoret.
Toteutusaika: 1.4.2011–31.12.2014
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasan seutu
Rahoittaja: ESR, Opetushallitus

Siirtymät sujuviksi nuoren hyväksi
Yhteyshenkilö: uraohjaaja Tommi Hannuksela
Tavoite: Kehittää käytäntöjä ja menetelmiä, jotka edistävät osatyökykyisten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistymistä, sosiaalista toimintakykyä ja elämänhallintaa. Hankkeella tuetaan kohderyhmän nuorten koulutusvalintaa, ammatillista peruskoulutusta ja koulutuksen jälkeistä työhönsijoittumista.
Kohderyhmä: 15–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat työvoiman ulkopuolella olevia syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa.
Toteutusaika: 1.12.2012–31.12.2014
Toteutusalue: Turun seutukunta
Rahoittaja: ESR, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

S2-kielipaja
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Sari Rautiainen
Tavoite: Tukea maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opinnoissa selviytymistä kielituen, motivoinnin ja itseopiskelun tukemisen kautta. Lisäksi hankkeessa tuetaan opettajia oppimateriaalien selkokielistämisessä sekä tuotetaan työpaikkaohjaajille tarkoitettu opas maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen.
Kohderyhmä: Maahanmuuttajataustaiset ammatillisen perustutkinnon opiskelijat, ammatilliset opettajat, ryhmänohjaajat, työssäoppimista ohjaavat opettajat ja työpaikkaohjaajat.
Toteutusaika: 28.5.2012–31.12.2014
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetushallitus

VaSiTe – Nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumisen edistäminen
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Sari Jansson, VaSiTe-ohjaajat Okko Tuominen ja Hannu Laine
Tavoite: Edistää toiselta asteelta valmistuneiden sekä ilman koulutusta olevien nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa.
Kohderyhmä: Turun seutukunnassa toiselta asteelta valmistuneet sekä ilman ammatillista peruskoulutusta olevat 17 – 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työllistyneet tai sijoittuneet jatko-opintoihin.
Toteutusaika: 1.1.2011–31.12.2014
Toteutusalue: Turun seutukunta
Rahoittaja: ESR, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhdessä-projekti
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Päivi Pukkila
Tavoite: YHDESSÄ-projektissa oppilaitokset kehittävät toimintaansa erityisesti aloittavien opiskelijoiden osallisuuden ja opiskeluun sitoutumisen lisäämiseksi.
Kohderyhmä: Hankkeseen osallistuvien oppilaitosten johto, opetus- ja ohjaushenkilöstö, oppilashuoltohenkilöstö, opiskelijat, muut viranomaiset ja kolmas sektori.
Toteutusaika: 1.12.2013–31.12.2014
Toteutusalue: Hankkeen totteuttajien toiminta-alue
Rahoittaja: ESR, Uudenmaan ELY-keskus

UUTUUS – uusien oppimisympäristöjen ja oppimiskokemusten kehittäjänä
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Matti Mäkelä
Tavoite: Luoda Koneteknologiakeskuksesta sellainen strateginen oppimisympäristö, joka osallistaa kaikki Turun seudun kouluasteet yhteistoimintaan keskenään sekä elinkeinoelämän kanssa.
Kohderyhmä: Perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajat.
Toteutusaika: 1.5.2013–31.7.2014
Rahoittaja: Euroopan komissio

Erityisen hyvää – ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen hyviä käytäntöjä levittämällä
Yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Mika Salonen ja projektipäällikkö Matti Mäkelä
Tavoite: Löytää, levittää ja ottaa käyttöön hankkeen eri organisaatioissa, heidän yhteistyöverkostoissaan ja aiemmissa hankkeissa kehitettyjä ammatillisen erityisopetuksen hyviä käytäntöjä ja tukimateriaaleja.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto, koulutusorganisaatiot eri puolilla Suomea, erityisnuorten parissa toimivat organisaatiot sekä ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeet.
Toteutusaika: 28.5.2012–31.12.2013
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Päijät-Häme
Rahoittaja: Opetushallitus