Hankkeet tukena

hankkeetHankkeiden tavoitteena on tukea nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista.

Tässä osiossa esiteltyjä hankkeita toteutetaan projektikohtaisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa luodaan malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tuotetorille » kerättäviä hanketuloksia levitetään maanlaajuisesti.

 

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Annina Laaksonen
Tavoite: Kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.
Kohderyhmä: Toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.
Toteutusaika: 1.12.2017 – 31.5.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Yhteyshenkilö:
projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä

Tavoite: Hankkeessa nopeutetaan maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin, työelämään tai yrittäjiksi kehittämällä entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Tämän tueksi kehitetään ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Kotoutumisen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tuetaan kansainvälisellä yhteistyöllä.
Kohderyhmä: Vasta maahan tulleet eri-ikäiset maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajatyötä tekevien organisaatioiden henkilöstö.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.3.2017 – 29.2.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Avoimet ammatilliset opinnot
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Annina Laaksonen
Tavoite: Selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi sekä kehittää ja testata palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Digiaskel
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Niina Salonen

Tavoite: Digiaskel -hankkeen tavoittena on työelämälähtöisten digitoimintamallien kehittäminen, pedagogisen digimaiseman hahmottaminen ja ammatillista osaamista tukevan visuaalisen, kuvallisen ja pelillisen materiaalin kehittäminen.
Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämän edustajat (ml. työpaikkaohjaajat)
Toteutusalue: Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (Turun ammatti-instituutti), Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto Varia, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Turun Ammattiopistosäätiö ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami.
Toteutusaika: 13.12.2017-31.12.2019
Rahoittaja: OPH

HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa tilanteessa, jossa opiskelijat hankkivat osaamista henkilökohtaisia polkuja kulkien. Punaisena lankana onkin yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit. Eri kohderyhmät (ml. erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset) näkyvät hankkeessa yksilöinä omine tarpeineen ja kokeiluissa pyritäänkin löytämään malleja, jotka sopivat kaikille kohderyhmien edustajille yksilöiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä.
Kohderyhmä: Kohderyhminä ovat oppilaitosten opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta kokonaisuudessaan. Lisäksi kohderyhminä ovat oppilaitosten työelämäpartnerit.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme
Toteutusaika: 13.12.2017 – 31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot

Live – Lisää vetovoimaa
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Tavoite: Kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yri-tysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmah-dollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.
Kohderyhmä: Yläkouluikäiset nuoret, toisen asteen opiskelijat, nuoret ja nuoret aikuiset, opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Jasmin Al Kurdi
Tavoite: NOPSA-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen kehittämällä opetusta, ohjausta sekä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien kesken. Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut Centria, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammatilliset oppilaitokset Amisto, Tredu, Turun ammatti-instituutti ja Winnova.
Kohderyhmä: Ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen opiskelijat sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökunta.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta ja Uusimaa
Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

NUOTTA – Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Jasmin Al Kurdi
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttaja- ja romaninuorten hakeutumista ammatillisiin opintoihin hyvin työllistäville aloille (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala tai kotityö- ja puhdistusala) sekä tukea opintojen etenemistä. Hankkeessa rakennetaan valmentautumisjaksot ammatilliseen koultuukseen hakeutumista varten, kehitetään maahanmuuttaja- ja romaninuorten opintojen tukimateriaaleja ja -menetelmiä sekä suunnitellaan oppilaitosten ja työelämäorganisaatioiden tarpeisiin täydennyskoulutusmallit maahanmuuttaja- ja romaniopiskelijoiden ohjaamiseen koulussa ja työpaikalla.
Kohderyhmä: Maahanmuuttaja- ja romaninuoret sekä heidän kansaan toimivat oppilaitosten ja yritysten edustajat.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.2.2017–31.1.2019
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää muualla kuin Suomessa suoritettujen perusopetusta vastaavien opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen valtakunnallisesti hyödynnettävä malli ja vakiintuneet toimintatavat. Pyrkimyksenä on poluttaa oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajaopiskelijat mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen sekä sitä kautta toisen asteen koulutukseen ja myöhemmin työelämään. Turun osahankkeen tavoitteena on myös polutus aikuisten perusopetuksen jälkeen.
Kohderyhmä: Aikuisten perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät ja niissä työskentelevät opettajat ja ohjaajat sekä kotouttamistehtävissä toimivat ja kotouttamissuunnitelmia laativat kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston viranomaiset, joiden osaamista hankkeen toimenpiteillä kehitetään. Oppivelvollisuusiän ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat, pääasiallisesti 17 – 29-vuotiaat, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavaa koulutusta kotimaasta, ja jotka ohjataan tai jotka ohjautuvat suorittamaan aikuisten perusopetusta.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatio