Hankkeet tukena

hankkeetHankkeiden tavoitteena on tukea nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista.

Tässä osiossa esiteltyjä hankkeita toteutetaan projektikohtaisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa luodaan malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tuotetorille » kerättäviä hanketuloksia levitetään maanlaajuisesti.

 

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Annina Laaksonen
Tavoite: Kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.
Kohderyhmä: Toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.
Toteutusaika: 1.12.2017 – 31.5.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Yhteyshenkilö:
projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä

Tavoite: Hankkeessa nopeutetaan maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin, työelämään tai yrittäjiksi kehittämällä entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Tämän tueksi kehitetään ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Kotoutumisen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tuetaan kansainvälisellä yhteistyöllä.
Kohderyhmä: Vasta maahan tulleet eri-ikäiset maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajatyötä tekevien organisaatioiden henkilöstö.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.3.2017 – 29.2.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Avoimet ammatilliset opinnot
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Annina Laaksonen
Tavoite: Selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi sekä kehittää ja testata palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Digiaskel
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Niina Salonen

Tavoite: Digiaskel -hankkeen tavoittena on työelämälähtöisten digitoimintamallien kehittäminen, pedagogisen digimaiseman hahmottaminen ja ammatillista osaamista tukevan visuaalisen, kuvallisen ja pelillisen materiaalin kehittäminen.
Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämän edustajat (ml. työpaikkaohjaajat)
Toteutusalue: Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (Turun ammatti-instituutti), Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto Varia, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Turun Ammattiopistosäätiö ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami.
Toteutusaika: 13.12.2017-31.12.2019
Rahoittaja: OPH

Digiä, liikettä ja ilmiöitä –varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt uutta pedagogiikkaa tukeviksi
Yhteyshenkilö: Riikka Vuorinen
Tavoite: Tavoitteena uudenlaisten innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen VaSu:n mukaisesti. Monipuolista pedagogista toimintaa tukevien ratkaisujen kehittäminen vanhojen päiväkotiympäristöjen uudistamiseksi. Liikunnallisuuden ja toiminnallisen oppimisen lisääminen. Matematiikan ja luonnontieteellisten taitojen ja innostuksen herättäminen tekemällä (leikin ja toiminnallisuuden kautta tuodaan esiin ilmiöitä ja matemaattisia taitoja) ja hyödyntämällä esim. digitaalisia apuvälineitä. Tehdään yhteistyötä STEAM Turku –hankkeen kanssa. Kiinnitetään huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen.
Kohderyhmä: varhaiskasvatus (10 pilottipäiväkotia)
Toteutusaika: 5.6.2018-30.6.2020
Rahoittaja: OPH ja omarahoitus

Erityisesti lukiossa – Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Hankkeessa pureudutaan lukioiden tukitoimien riittämättömyyteen kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien sekä ryhmänohjaajien yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa luodaan, kehitetään ja pilotoidaan malleja ja menetelmiä, joilla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat voivat nykyistä paremmin osallistua tuen tarpeen tunnistamiseen sekä oppimisen tuen antamiseen.
Kohderyhmä: Turun lukioiden opiskelijat ja henkilöstö
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Toteutusaika: 17.5.2018−31.7.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kaupungin budjettirahoitus
Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi/erityisestilukiossa

HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa tilanteessa, jossa opiskelijat hankkivat osaamista henkilökohtaisia polkuja kulkien. Punaisena lankana onkin yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit. Eri kohderyhmät (ml. erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset) näkyvät hankkeessa yksilöinä omine tarpeineen ja kokeiluissa pyritäänkin löytämään malleja, jotka sopivat kaikille kohderyhmien edustajille yksilöiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä.
Kohderyhmä: Kohderyhminä ovat oppilaitosten opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta kokonaisuudessaan. Lisäksi kohderyhminä ovat oppilaitosten työelämäpartnerit.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme
Toteutusaika: 13.12.2017 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot

Hyvä PORE – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: Kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka
vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja
osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla
järjestettävää koulutusta, yritys-työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten
rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tavoitteena on kehittää
uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin
hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä.
Kohderyhmä: Yritykset ja muut työelämän edustajat, ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat ja lisäksi muut sidosryhmät
Toteutusalue: Lounais-Suomi
Toteutusaika: 1.12.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja: OKM
Lisätietoja: http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/hyva-pore-positiivisen-rakennemuutoksen-tukeminen-koulutuksen-keinoin/

Live – Lisää vetovoimaa
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Tuire Raudaskoski
Tavoite: Kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yri-tysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmah-dollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.
Kohderyhmä: Yläkouluikäiset nuoret, toisen asteen opiskelijat, nuoret ja nuoret aikuiset, opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.10.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Lukion työelämäkumppanit
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Edistää lukioiden työelämäyhteistyötä lukio-opintonsa päättäneiden jatko-opintoihin ja työelämään sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi rakentamalla pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä kehittämällä ja kokeilemalla työelämäkumppanien kanssa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.
Kohderyhmä: Lukioiden opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.10.2018 – 28.2.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää muualla kuin Suomessa suoritettujen perusopetusta vastaavien opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen valtakunnallisesti hyödynnettävä malli ja vakiintuneet toimintatavat. Pyrkimyksenä on poluttaa oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajaopiskelijat mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen sekä sitä kautta toisen asteen koulutukseen ja myöhemmin työelämään. Turun osahankkeen tavoitteena on myös polutus aikuisten perusopetuksen jälkeen.
Kohderyhmä: Aikuisten perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät ja niissä työskentelevät opettajat ja ohjaajat sekä kotouttamistehtävissä toimivat ja kotouttamissuunnitelmia laativat kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston viranomaiset, joiden osaamista hankkeen toimenpiteillä kehitetään. Oppivelvollisuusiän ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat, pääasiallisesti 17 – 29-vuotiaat, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavaa koulutusta kotimaasta, ja jotka ohjataan tai jotka ohjautuvat suorittamaan aikuisten perusopetusta.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatio

Perusta – Perustaidot hallussa
Yhteyshenkilö: Tuire Raudaskoski
Tavoite: helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet.
Kohderyhmä: Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat sekä jo ammatillisessa koulutuksessa olevat. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021
Toteutusalue: Turku, Hämeenlinna ja Satakunta ja Vakka-Suomen alue.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Lisätietoja: http://www.koulutustakuu.fi/1397-2/

Tallimäen päiväkodin oppimisympäristöjen kehittäminen
Yhteyshenkilö: Riikka Vuorinen
Tavoite: Tallimäkeen ollaan rakentamassa uutta päiväkotia. Rakennusprojekti tarjoaa mahdollisuuden uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja kokeiluun sekä osallisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on kehittää rakennuksesta oppimisympäristö, joka muuntuu eri tarkoituksiin ja aktivoi käyttäjiä. Sekä lapset että heidän vanhempansa otetaan alusta saakka mukaan oppimisympäristöjen suunnitteluun.
Kehittämisessä keskitytään uusien liikunnallisten ja muiden lasten osallisuutta kehittävien ratkaisujen kehittämiseen, uusien tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämiseen sekä tilojen monikäyttöisyyden ja muuntuvuuden lisäämiseen. Avainsanoja ovat aktiivisuus, liikunnallisuus, osallisuus ja muunneltavuus.
Kohderyhmä: Varhaiskasvatus
Toteutusalue: Turku
Toteutusaika: 28.6.2017-31.12.2019
Rahoittaja: OPH ja omarahoitus

TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen
Yhteyshenkilö: Mika Salonen
Tavoite: Tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentaminen kokeilemalla erilaisia pilotteja ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa.
Kohderyhmä: Ammatillinen ja lukiokoulutus
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Toteutusaika: 14.12.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
Yhteyshenkilö:
Niina Salonen

Tavoite: Vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Turun kaupungin osahankkeessa syntyy kaksi yritysten ja oppilaitosten yhteistä kehittämisympäristöä. Ensimmäinen ympäristö rakentuu Turun Yli-Maarian kaupunginosaan, jonne rakentuu älykäs kortteli ja monitoimitalo Ypsilon. Toinen kehittämisympäristö hyödyntää Turun kulttuurimaisemaa, Aurajokirantaa ja Ruissaloa, joissa kulkeva matkailija tai oppiainetta opiskeleva opiskelija voi tutustua eri aikakausien luontoon, historiaan ja arkkitehtuuriin aidossa ympäristössä.
Kohderyhmä: yritykset, varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
Toteutusalue: Turku, Helsinki (päätoteuttaja), Espoo, Tampere, Oulu
Toteutusaika: 1.9.2017-30.4.2020
Rahoittaja: 6Aika Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto ja toteuttajaorganisaatiot

Turun liikkuva toinen aste
Yhteyshenkilö: Patrik Pakkala ja Janne Hoikkanen
Tavoite: Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös luoda toimintamalli vastuutahoineen toisen asteen opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi liikunnan avulla.
Kohderyhmä: Turun ammatti-instituutin ja Turun lukiokoulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.8.2019 – 30.6.2020
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Aluehallintovirasto ja kaupungin budjettirahoitus