Hankkeet tukena

hankkeetHankkeiden tavoitteena on tukea nuoriso- ja koulutustakuun toteutumista.

Tässä osiossa esiteltyjä hankkeita toteutetaan projektikohtaisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Koulutuksen ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeissa luodaan malleja ja toimintatapoja nuorten koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tuotetorille » kerättäviä hanketuloksia levitetään maanlaajuisesti.

 

AAVA – Avoin väylä ammattiin
Yhteyshenkilö:
projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää maakuntarajat ylittävä avointen ammatillisten ja niitä täydentävien yleissivistävien opintojen koulutustarjotinmalli, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Sen avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat.
Kohderyhmä: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat tai parhaillaan opiskelevat nuoret ja aikuiset, jotka haluavat kehittää itseään, opiskella laaja-alaisemmin ja parantaa asemaansa työnhakijoina. Nuorten ja aikuisten ohjaushenkilöstö.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Uusimaa
Toteutusaika: 4.5.2015–31.12.2017
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Yhteyshenkilö:
projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä
Tavoite: Hankkeessa nopeutetaan maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin, työelämään tai yrittäjiksi kehittämällä entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Tämän tueksi kehitetään ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Kotoutumisen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tuetaan kansainvälisellä yhteistyöllä.
Kohderyhmä: Vasta maahan tulleet eri-ikäiset maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajatyötä tekevien organisaatioiden henkilöstö.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.3.2017 – 29.2.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Avoimet ammatilliset opinnot
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää palvelua yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamisen mahdollistamiseksi sekä kehittää ja testata palvelun käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi.
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosten ulkopuolella nuorten ja aikuisten ohjaamisesta vastaavien tahojen henkilöstö
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

Diginä duunissa
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista hyödyntäen pelipedagogiikka ja virtuaalista työelämävalmennusta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa verkostossa malleja, jotka tukevat työelämässä tapahtuvaa oppimista, sekä edistävät opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönotossa.
Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämän edustajat (ml. työpaikkaohjaajat)
Toteutusalue: Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Vantaan ammattiopisto Varia ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Oulun seudulla hanke toteutetaan laajana kumppanuusverkostona, jossa mukana ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö, Virpiniemen liikuntaopisto sekä Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus.
Toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2017
Rahoittaja: OKM

HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa tilanteessa, jossa opiskelijat hankkivat osaamista henkilökohtaisia polkuja kulkien. Punaisena lankana onkin yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit. Eri kohderyhmät (ml. erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset) näkyvät hankkeessa yksilöinä omine tarpeineen ja kokeiluissa pyritäänkin löytämään malleja, jotka sopivat kaikille kohderyhmien edustajille yksilöiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä.
Kohderyhmä: Kohderyhminä ovat oppilaitosten opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta kokonaisuudessaan. Lisäksi kohderyhminä ovat oppilaitosten työelämäpartnerit.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme
Toteutusaika: 13.12.2017 – 31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot

Live – Lisää vetovoimaa
Yhteyshenkilö: Jaana Kilpinen
Tavoite: Kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yri-tysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmah-dollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.
Kohderyhmä: Yläkouluikäiset nuoret, toisen asteen opiskelijat, nuoret ja nuoret aikuiset, ope-tus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen
Yhteyshenkilö:
projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Tavoite:
Edistää lukioiden työelämäyhteistyötä sekä lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia lukion ja työelämän sekä toisaalta lukion ja muiden kouluasteiden välisiä yhteistyömalleja. Kehitettäviä yhteistyömalleja ovat mm. työelämäosaamiskoulutukset ja -tutustumispäivät, yritysvierailut sekä yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa jo lukioaikana toteutettavat projektit ja selvitystyöt.
Kohderyhmä: Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat ja heidän vanhempansa sekä lukioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa
Toteutusaika: 1.2.2016–31.7.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Annina Laaksonen
Tavoite: NOPSA-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen kehittämällä opetusta, ohjausta sekä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien kesken. Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut Centria, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammatilliset oppilaitokset Amisto, Tredu, Turun ammatti-instituutti ja Winnova.
Kohderyhmä: Ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen opiskelijat sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökunta.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta ja Uusimaa
Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

NUOTTA – Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Annina Laaksonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttaja- ja romaninuorten hakeutumista ammatillisiin opintoihin hyvin työllistäville aloille (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala tai kotityö- ja puhdistusala) sekä tukea opintojen etenemistä. Hankkeessa rakennetaan valmentautumisjaksot ammatilliseen koultuukseen hakeutumista varten, kehitetään maahanmuuttaja- ja romaninuorten opintojen tukimateriaaleja ja -menetelmiä sekä suunnitellaan oppilaitosten ja työelämäorganisaatioiden tarpeisiin täydennyskoulutusmallit maahanmuuttaja- ja romaniopiskelijoiden ohjaamiseen koulussa ja työpaikalla.
Kohderyhmä: Maahanmuuttaja- ja romaninuoret sekä heidän kansaan toimivat oppilaitosten ja yritysten edustajat.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.2.2017–31.1.2019
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, toteuttajaorganisaatiot

OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää muualla kuin Suomessa suoritettujen perusopetusta vastaavien opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen valtakunnallisesti hyödynnettävä malli ja vakiintuneet toimintatavat. Pyrkimyksenä on poluttaa oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajaopiskelijat mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen sekä sitä kautta toisen asteen koulutukseen ja myöhemmin työelämään. Turun osahankkeen tavoitteena on myös polutus aikuisten perusopetuksen jälkeen.
Kohderyhmä: Aikuisten perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät ja niissä työskentelevät opettajat ja ohjaajat sekä kotouttamistehtävissä toimivat ja kotouttamissuunnitelmia laativat kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston viranomaiset, joiden osaamista hankkeen toimenpiteillä kehitetään. Oppivelvollisuusiän ylittäneet aikuiset maahanmuuttajat, pääasiallisesti 17 – 29-vuotiaat, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavaa koulutusta kotimaasta, ja jotka ohjataan tai jotka ohjautuvat suorittamaan aikuisten perusopetusta.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
Toteutusaika: 1.10.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot

OPPO – oppipojasta osaajaksi
Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Liisi Mattila
Tavoite: Tavoitteena on kehittää ja lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista osana oppilaitoksen opetuksen järjestämistä yhteistyössä työelämän kanssa. Keskeistä on luoda ja pilotoida malleja, joiden avulla opiskelijat voivat entistä tehokkaammin liittää eri tutkinnon osia perustutkintoonsa joko työssäoppien, oppisopimuskoulutuksessa tai erilaisissa työvaltaisissa projekteissa.
Kohderyhmänä: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka siirtyvät suorittamaan enemmän opintojaan työpaikoille ja muihin työvaltaisiin oppimisympäristöihin. Lisäksi kohderyhmänä ovat työelämän edustajat, jotka nuoria työelämässä ohjaavat ja opettavat sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, jotka toimivat alojensa edustajina tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Savo
Toteutusaika: 30.9.2016 – 31.12.2017
Rahoittaja: OKM

Saumaton
Yhteyshenkilö:
projektikoordinaattori Liisi Mattila
Tavoite: Hankkeen toimenpiteillä edistetään ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistamista sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö jalkautuu työpaikoille ja kartoittaa työelämän tämän hetkiset osaamistarpeet ja miten tutkinnon osat vastaavat niihin sekä mitä työpaikoilla on mahdollisuus oppia ja millä tavoin (esim. työssäoppiminen, oppisopimuskoulutus, projektityöt).
Kohderyhmä: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö mukaan lukien oppisopimustoimistojen henkilöstö sekä työelämän edustajat ja työpaikkaohjaajat.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 30.9.2016 – 31.12.2017
Rahoittaja: OKM

Vauhtia työllistymiseen
Yhteyshenkilö:
projektikoordinaattori Mika Salonen
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen (ml. oppisopimuskoulutus) saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehittämällä ja ottamalla käyttöön ratkaisuja, jotka parantavat turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvia opiskelu- ja tutkinnonsuorittamismahdollisuuksia sekä oppisopimuskoulutukseen hakeutumista mahdollisesta heikosta suomen kielen taidosta huolimatta.
Kohderyhmä: Turvapaikan saaneet maahanmuuttajataustaiset henkilöt.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Päijät-Häme
Toteutusaika: 30.9.2016 – 31.12.2017
Rahoittaja: OKM

VetoVoimaa teknologia-aloille
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anu Parantainen
Tavoite: Tavoitteena on lisätä teknologia-alojen koulutuksen vetovoimaisuutta Varsinais-Suomessa. Erityisenä kohdealana hankkeessa on kone- ja metalliala. Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntaan kummiyritysverkosto, joka omalta osaltaan tukisi nuorten kiinnostusta alan valintaan. Lisäksi hankkeessa keskeistä on nuorten itsensä osallistuminen uuden markkinointimateriaalin suunnitteluun.
Kohderyhmä: Perusopetuksen päättövaiheessa olevat nuoret ja heidän vanhempansa, toisen asteen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö oppilaitoksissa, muut nuorten ohjauksesta vastaavat tahot.
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Toteutusaika: 1.7.2015–31.12.2017
Rahoittaja: ESR